Примерен тест върху бази от данни

Примерен тест върху бази от данни

1. При кой модел БД данните се представят чрез дървовидна структура:
А/ Йерархичен;
Б/ Мрежов;
В/ Релационен;
Г/ Нито един от изброените.

2. Кой от обектите на Access служи за въвеждане на данни?
А/ Таблици;
Б/ Заявки;
В/ Формуляри;
Г/ Отчети.

3. За да се свържат две таблици се избира...
А/ Tools -> Relationships;
Б/ Query -> Update Query;
В/ Format -> Font;
Г/ View -> Tools.

4. Кой тип на поле описва данните, които представляват дълга поредица от символи (над 255 символа)?
А/ Text;
Б/ Memo;
В/ Number;
Г/ Date/Time.

5. Кой символ означава, че е задължително въвеждането на буква, като полето не може да остава празно?
А/ ?;
Б/ L;
В/ 9;
Г/ 0.

6. Да се определи типът на данните (Text, Memo, Number, Auto number, Currency, Date/Time, Yes/No) във всяко поле на таблиците:

Таблица "Библиотечен архив"

Инвентарен № Книга Автор Брой Цена
 

Таблица "Движение на книгите"

Инвентарен № Име на читателя Възраст Дата на заемане
 

7. В кое поле какъв критерий ще се използва, за да се изведат данни за читателите на тийнейджърска възраст (между 13 и 19 години), които са заели някоя от книгите “Под игото” или “Тютюн” през последните 3 месеца?

Поле Критерий
 
 
 

8. Да се създаде заявка за извеждане на книгите, авторите им и датата на връщане, заети от конкретен читател (датата на връщане е 20 дни след датата на заемане)