ИТ - 7 клас

ИТ - 7 клас

I. Компютърна система и защита на данните - в pdf формат ТУК

II. Компютърна текстообработка

Дом. раб. Да се създаде документ с таблица за седмичната програма, в която да са обединени клетките при два поредни часа по един и същ предмет Пример
Срок - 11.11.2022

Таблица в документ - практическо изпитване
1 група
2 група

III. Обработка на таблични данни
Електронни таблици - Първа част - в pdf формат ТУК

Таблица

Задача за изпитване:
1) Да се създаде и попълни с данни за температурите сутрин, обед и вечер в работна книга на Excel показаната таблица.
2) Да се форматират текстовете и таблицата по посочения в изображението начин.
3) Да се пресметнат чрез формули средната за деня температура, минималната и максималната температура. Числата да се показват с 1 цифра след десетичната запетая.
4) Да се създаде диаграма за температурите сутрин, обед и вечер за дните от седмицата.
5) Да се копира таблицата в друг работен лист.
6) Да се сортират данните по средната за деня температура низходящо

Таблица-жилища

Изпитване - ЕТ - 1

Изпитване - ЕТ - 2

IV. Звукова и видеоинформация

Задача 1. Да се създаде видеоклип с използване на видео, снимки, текст, представящ кабинета по ИТ, като се използват ресурсите: Ресурс 1, Ресурс 2, Ресурс 3, Ресурс 4
Задача 2. Видеоклип за крепост Овеч

Дом. раб. Да се създаде видеоклип с използване на видео, текст, снимки или други графични изображения с дължина от 1 до 2 минути по някоя от следните теми:
- Това съм аз
- Моят роден град
- Моето училище
- Моят любим празник (или спорт, сезон, музикант, актьор)
- Красотата на морското дъно
- Пътешествие в ... (някоя страна)
- Здравословните храни
- Животинският свят на Африка
- Обичаи
Видеокадри могат да бъдат снимани от ученик (ако разполага с цифрова камера или телефон с камера) или да бъдат свалени от сайт за видеосподеляне (youtube.com, vbox.com и др., като в този случай се упоменава източникът).
Критерии за оценка:
- Използване на видеокадри - 2 т.
- Редактиране, подходящо прилагане на ефекти, преходи между видеокадрите - 2 т.
- Използване на графични изображения - 2 т.
- Подходящо прилагане на ефекти, преходи между графични изображения - 2 т.
- Заглавие, ефекти на заглавието (шрифт, големина, начертание, цвят, цвят на фона и др.) - 2 т.
- Подходящи текстове върху снимки или видеокадри, ефекти - 2 т.
- Текст, съдържащ името на автора и използваните материали - 2 т.
- Добавяне на музика на подходящо място - 2 т.
- Цялостна визия, естетичност, оригиналност - 3 т.
- Степен на сложност - 3 т.
Оценяване:
От 0 т. до 5 т. - Слаб 2
От 6 т. до 9 т. - Среден 3
От 10 т. до 14 т. - Добър 4
От 15 т. до 18 т. - Мн. добър 5
От 19 т. до 22 т. - Отличен 6

V. Компютърна презентация

Вмъкване на обекти в презентация

VI. Работа по проекти

ПРОЕКТ - 7 клас

VII. Интернет