Домашни работи - БД

Домашни работи - БД

Домашна работа № 1

Да се създаде база от данни “Фирма за играчки” със следните таблици, които да се попълнят поне с по три записа (дадени са по един запис във всяка таблица за пример):
Таблица “Клиенти”:

№ на фирмата Фирма Данъчен номер Булстат
1 ЕТ-Димитър Иванов 0001056306 105340509

Таблица “Заявки”:

№ на фирмата Вид стока Дата на заявка Брой Цена за 1 брой
1 Малки плюшени мечета 26.01.2009 65 7,14 лв

Изисквания:
- Всички полета са задължителни;
- Данните в полетата “№” и “Брой” са цели положителни числа;
- Данните в полето “Данъчен №” са точно 10 на брой цифри;
- Всички данни и заглавия на полета да се пишат на български език.

Домашна работа № 2

1) В таблицата със заявките да се добави поле "№ на заявка", което да се направи ключово.
2) Да се създаде връзка между таблиците.
3) Да се създадат заявки за:
- извеждане на фирмите, които са заявили конкретна стока в количества над 50 броя през изминалите пет дни;
- извеждане данъчният номер и булстатът на всички фирми, които са ЕТ и са заявили кукли Барби или камиончета;
- извеждане броя артикули, заявени от всяка фирма през последния месец;
- замяна на ЕТ-Димитър Иванов с ЕООД-Детски свят.

Домашна работа № 3

Да се създадат формуляри върху двете таблици.
Да се създадат отчети върху създадените таблици, като:
- в отчета с клиентите всички данни са представени на едно и също ниво;
- в отчета със заявките датата ня доставка е на най-високо ниво, а видът стока е на по-ниско ниво.

Домашна работа № 4

Да се създадат формуляри за въвеждане на данните в двете таблици и формуляр за начало, като:
- се форматират полетата и да се оформят формулярите по подходящ начин;
- се вмъкне графично изображение в началния формуляр;
- се вмъкнат командни бутони за преглед и за печат на клиентите и заявките в началния формуляр.

Домашна работа № 5

Да се създаде в началния формуляр (чрез използването на макроси) лента със следните менюта: “Клиенти” и “Заявки” с команди:
- в меню “Клиенти”:
. “Таблица” – за отваряне на таблицата с клиентите;
. “Въвеждане” – за въвеждане на данни във формуляра с клиентите;
. “Печат” – за принтиране на данните за клиентите;
- меню “Заявки”:
. “Таблица” – за отваряне на таблицата със заявките;
. “Изход” – за излизане от програмата.

------------------------
Упр.
БД за упр.
БД 10а, 10б