Примерен тест за входно ниво

Примерен тест за входно ниво

1. Базите от данни са...
компютрите, чрез които се управляват базите от данни;
програмите, чрез които се създават БД и се осигурява бърз достъп за търсене и обновяване на информацията;
съвкупност от данни на електронен носител;
нито едно от изброените.

2. Ключово поле на БД се нарича...
първото поле на всеки запис;
поле, което определя еднозначно записа;
поле, свързано с поле от друга таблица;
идентификационен номер на запис.

3. При създаване на БД се използва специализиран програмен език...
при нито една СУБД;
при повечето СУБД;
при всички СУБД;
нито един от посочените отговори.

4. За да се създаде заявка към СУБД...
е достатъчно да се използват имена на полета и логически оператори;
е необходимо да се познава езика, с който работи съответната система;
трябва първо да се извърши търсене;
няма конкретен начин.

5. В едно поле на таблица в БД, данните...
могат да бъдат от различен тип;
трябва да са от един и същи тип;
са от един или различен тип, в зависимост от структурата на таблицата;
са от един или различен тип, в зависимост от връзките в таблицата.

6. Презентационният материал може да бъде съхранен като самостоятелен изпълним файл при...
програмите за създаване на слайд шоу;
презентационните системи;
авторските системи;
презентационните програми.

7. При несерифните шрифтове буквите...
са ръкописни;
се изписват с тънки и дебели линии;
са без елементи в краищата си;
са с елементи в краищата си.

8. Основните елементи, които присъстват във визуалния дизайн на презентационните материали са:
текст, форми и цветове;
текст, линии, форми, текстури и цветове;
заглавията, стилът на писане и изображенията;
заглавията, шрифтовете, изображенията, подреждането на елементите.

9. Мрежовият протокол е...
формално множество от правила, които компютрите, свързани в мрежа използват, за да комунисират помежду си;
описанието на конфигурацията на локална мрежа;
система за предоставяне на мултимедийна информация;
система за предоставяне на достъп да всякакъв тип файлове в мрежата.

10. Коя от изброените по-долу програми е за електронна поща?
Internet Explorer;
Netscape Navigator;
Opera;
Eudora.

11. FTP сървърите се използват за...
трансфер на файлове в Интернет;
осъществяване на достъп до web документи;
обслужване на заявките за търсене;
свързване с друг компютър и стартиране на процес в него.

12. Вярно ли е, че:
- Мрежи с равноправен достъп се наричат мрежите, които обединяват компютри, работещи под еднакви операционни системи
Вярно
Невярно
- С термина Freeware се наричат приложения, които се предоставят за тестване
Вярно
Невярно
- Обменът на файлове е услуга, която се извършва посредством протокола HTTP
Вярно
Невярно
- Netscape Navigator, Opera и Mozilla Firefox са браузъри
Вярно
Невярно
- Скоростта на предаване на данни по мрежата се измерва в килобитове за секунда
Вярно
Невярно