Примерна контролна работа върху "Програмиране в Интернет /HTML/"

Примерна контролна работа върху "Програмиране в Интернет /HTML/"

1. Текстът между символите < и > се нарича…
а) таг;
б) атрибут;
в) ключ;
г) друг отговор.

2. Записът …
     <HTML>
     <HEAD>
     </HTML>
     </HEAD>

а) … e правилен;
б) … зависи от версията на езика HTML;
в) … зависи от съдържанието на HTML документа;
г) … е неправилен.

3. Един от атрибутите на <P> е ALIGN. Той може да има стойности...
а) ... top, bottom, left или right;
б) ... top, bottom, center или justify;
в) ... left, right, center или justify;
г) ... left, bottom, justify или right.

4. Кои файлови формати се използват за вмъкване на графични изображения в уеб страница?
а) WAV и MID;
б) HTML и HTTP;
в) GIF и JPG;
г) JPG и BMP.

5. С кой атрибут на тага <BODY> се задава фонов цвят на страницата?
а) style;
б) background;
в) bgcolor;
г) color.

6. Изберете правилният таг за най-голямо заглавие:
а) <h1>
б) <heading>
в) <h6>
в) <size>

7. Опишете как се създава списъчно поле /падащ списък/ във формуляр?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

8. Даден е следният HTML код на уеб страница. Като го използвате отговорете на следните въпроси:

- Колко изображения има в уеб страницата?
- Колко реда съдържа таблицата?
- Колко думи в текста на уеб страницата са едновременно наклонени и удебелени?
- На кой ред е зададена най-късата хоризонтална линия?
- Има ли във формуляра текстово поле?
- Колко са елементите на списъка?
- Какъв е цветът на заглавието?
- На кой ред е зададен горен индекс?
- Какво подравняване има параграфът „Интересно:“ от 15 ред?
- Какви характеристики има изображението с колибрито в момент на полет?

9. Променете ред 15 така, че изразът да е написан с червен цвят, с шрифт Arial, да е наклонен и да е подравнен вдясно
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………