Програмиране в Интернет - теория - 7/10

Програмиране в Интернет - теория - 7/10

9) ОБЕКТЪТ WINDOW

1. Какво представлява обектът window.
Това е обект, който се създава за всеки прозорец, който се показва на екрана. Обекти window се явяват главният прозорец, наборът от фреймове или отделен фрейм, както и всеки нов, създаден чрез JavaScript прозорец.
2. Свойства.
- closed – Свойството се използва, за да се провери дали потребителят е затворил даден прозорец.
- name – Съдържа името на текущия прозорец и позволява да дадем име на прозорец. Задаването на име на прозорец става в HEAD частта.
- defaultStatus – съдържа текста, който да се извежда в лентата на състоянието, когато не е указано нищо.

Пример: <BODY onLoad="window.defaultStatus='Welcome!';">

- location – Свойството съдържа текущият URL адрес на прозореца, като той може да бъде променян в движение, за да се пренасочи потребителя към нова страница, подобно на връзка.

Пример:
<FORM>
<INPUT type="button" value="За търсене в Web"
    onClick="window.locaton='http://yahoo.com';">
</FORM>

- self – Свойството е друг начин да назовем „текущият прозорец”. Използва се вместо обекта window и чрез него може да се извърши достъп до свойствата на текущия прозорец.

Пример:
<FORM>
<INPUT type="button" value="За търсене в Web"
    onClick="self.locaton='http://yahoo.com';">
</FORM>

- status – Свойството съдържа текста, който е изведен в лентата за състояние на прозореца.

Пример:
<BODY onLoad="window.defaultStatus='Welcome!';">
<A HREF="page2.html" onMouseOver="window.status='Страница 2'; return true;">Към втора страница </A>
</BODY>

3. Методи.
- alert() – Извежда прозорец с предупреждение, а потребителят трябва да щракне върху бутона ОК.
- confirm() – Извежда прозорец за потвърждение/отказ.
- print() – Методът извиква диалоговия прозорец Print, чрез който потребителят може да зададе желаните настройки и да отпечата документа.

Пример:
<FORM>
<INPUT type="button" value="Print" onClick="window.print();">
</FORM>

- prompt() – Методът извиква прозорец за въвеждане на данни, резултатът се присвоява на променлива.

Пример: var pr=window.prompt("Въведете година:", "2010")

- open() – Позволява да се отвори нов прозорец чрез JavaScript. Методът приема три параметъра, като третият задава няколко опции, които може да са необходими за прозореца. Основният синтаксис е:
Window.open(“URL-адрес на HTML документа”, “име на прозореца”, “атрибут1=стойност1, атрибут2=стойност2...”);
Някои от атрибутите са:

Атрибут Възможни стойности Действие
width число Ширина на прозореца в пиксели
height число Височина на прозореца в пиксели
location yes, no,1,0 Дефинира дали прозорецът да има или няма адресно поле за въвеждане на URL адрес
menubar yes, no,1,0 Дефинира дали прозорецът да има или няма лента с менюта
resizable yes, no,1,0 Дефинира дали потребителят да може да преоразмерява прозореца
scrollbars yes, no,1,0 Дефинира дали прозорецът да има или няма плъзгачи, при голямо съдържание
status yes, no,1,0 Дефинира дали прозорецът да има или няма лента на състоянието
toolbar yes, no,1,0 Дефинира дали прозорецът да има или няма лента с инструменти

Всеки параметър, който не е дефиниран има стойност по подразбиране “no”.
- close() – Позволява затварянето на отворен чрез JavaScript прозорец.
- focus() – Методът позволява да дадем фокуса на даден прозорец (т. е. да го изведем пред другите прозорци)
- blur() – Методът позволява да се постави прозорецът зад главния (т. е. отнема фокуса)
- moveBy() – Премества новия прозорец с определен брой пиксели хоризонтално и определен брой пиксели вертикално, които се подават като параметри при извикването на метода.

Пример:
<FORM>
<P><INPUT type="button" value="Премести прозореца" onClick="window.moveBy(50,50);"></P>
<P><INPUT type="button" value="Затвори прозореца" onClick="window.close();">
</P>
</FORM>

- moveTo() – Премества новия прозорец на определен брой пиксели хоризонтално от левия край надясно и на определен брой пиксели вертикално от горния край към долния, които се подават като параметри при извикването на метода.
- resizeBy() – За преоразмеряване на прозореца с определен брой пиксели, които се подават като параметри при извикването на метода.
- resizeTo() – Зядава се определен размер на прозореца в пиксели, които се подават като параметри при извикването на метода.
- setTimeout() – Позволява да се изпълни дадена JavaScript функция, след като изтече определен период от време.
- clearTimeout() – Позволява прекратяването извикването на setTimeout(), ако се извика преди да изтече периодът на setTimeout()

<< Предходна Следваща >>