ТЕМА 1: Информация. Информационни дейности и процеси

ТЕМА 1: Информация. Информационни дейности и процеси

1. Информация и съобщение. Информационно общество.
За да се ориентира в околния свят и да може да определя действията си човек непрекъснато се нуждае от информация – прогноза за времето, програмата на телевизията, цените на стоките, работното време на магазините, седмичната програма, печелившите числа от тотото. Информацията придобива първостепенна роля във всички сфери на живота – управление, образование, научни изследвания, здравеопазване, администрация, развлечение и др.
Думата „информация” произлиза от латинската дума „informacio”, която означава сведение, изложение, разяснение. Или:

Информацията е средство за намаляване на неопределеността.

Информацията може да бъде представена под различна форма – върху камък, папирус, хартия, касета, дискета, диск...

Всяко представяне на информация за обект или процес върху физически носител се нарича съобщение.

Днес физическата работа се измества от умствената, информационните дейности стават основно занятие на мнозинството хора, а информационните услуги и продукти стават все по-търсени и ценени.

Общество, в което широко се използват информационни и комуникационни технологии се нарича информационно общество.

Информационното общество е немислимо без развита информационна инфраструктура (електронните медии, телефонната мрежа, Интернет). Основната задача на информационното общество е съхраняването на информацията за културното, историческото и научното наследство на човечеството.
Неотменими права на всеки член на информационното общество са:
- правото за достъп до информация;
- неприкосновеността на личната информация.

2. Свойства на информацията.
Някои от най-важните свойства на информацията са:
- Достоверност – точно и вярно представяне на първообраза;
- Значимост – важност за описвания обект;
- Пълнота – включване на всички съществени характеристики на обекта;
- Съдържателност – липса на несъществени сведения;
- Актуалност – навременност при получаването;
- Достъпност – възможност за получаване от всички заинтересовани.

3. Видове информация.
а) според начина на получаване:
- Отразена информация – информация, която хората събират чрез сетивата си и съхраняват и обработват в съзнанието си, като използват собствените си умствени възможности. Тази информация не е достъпна непосредствено за други лица.
- Материализирана информация – информация, представена върху физически носители. Може да се използва от всеки човек. Именно тя е предмет на информатиката. За краткост ще я наричаме само информация.

На фигура 1 са представени два процеса – извличане на съобщение от информация (оригинал) и възстановяване на информация (образ) по това съобщение. Възстановената по този начин информация съвпада обикновено само частично с оригиналната.
б) според обекта на изследване:
- Първична – информация за различни обекти, основана на наблюдение;
- Вторична – информация за самата информация. Вместо да помним дадена информация, да помним къде и как да я намерим с малко усилия и средства.

4. Информационни дейности и процеси.
Информационните дейности са в основата на развитието на човешкото общество. Има четири основни вида информационни дейности:
а) събиране на информация – търсене на източници на информация, подбирането й по дадени критерии и първична регистрация;
б) съхраняване на информация – за пренасянето й във времето е необходима да се оформи, подреди и структурира, за да се осъществи лесен достъп до нея;
в) преработване на информация – чрез анализ и синтез се извлича нова информация;
г) разпространение на информация – привеждане на информацията в подходяща форма и предоставянето й на заинтересованите получатели.

Информационният процес е съвкупност от информационни дейности.

На фигура 2 се вижда, че събирането и разпространяването на информацията определят комуникацията между външния свят и обекта, а преработването и съхраняването са вътрешно информационни дейности.

5. Предмет на информатиката.

Информатиката е наука за информацията, независимо от конкретното й съдържание, която систематизира и развива методите и средствата, свързани с основните информационни дейности и тяхната автоматизация.

Клонът на информатиката, който е свързан с използването на компютри за обработка на информация да се нарича компютърна информатика. В часовате по информатика ние се занимаваме с изучаването именно на компютърната информатика, но за краткост я наричаме само информатика.