Примерна контролна работа

Примерна контролна работа

1. Превърнете числото 100011(2) от двоична в десетична бройна система
..................................................................................................................................................

2. Превърнете числото 132(10) от десетична в двоична бройна система
..................................................................................................................................................

3. Информационно общество е това, което...
А) е развито индустриално;
Б) работи с информация;
В) използва широко информационни и комуникационни технологии;
Г) няма държавни граници.

4. Операционната система е...
А) приложен пакет;
Б) системен софтуер;
В) потребителски софтуер;
Г) език за програмиране.

5. Ако съжденията b и c имат стойност 0, а a има стойност 1, да се намери стойността на израза:

6. На колко бита са равни 4 КВ? .....................................................................................

7. Как се нарича компютърът, създаден от Моучли и Екерт през 1943 г.?
А) аритмометър;
Б) аналитична машина;
В) ENIAC;
Г) ABC.

8. Посочете три запомнящи периферни устройства.
...................................................................................................................................................

9. Централният процесор...
А) съхранява програмите;
Б) въвежда данни;
В) обработва данни;
Г) извежда програми.

10. Кое от изброените е приложен софтуер?
А) Linux;
Б) MS Word;
В) Драйвер за видеокартата на компютъра;
Г) Среда за програмиране на Visual Basic.

11. Кой файл е изпълним?
А) molba.doc;
Б) game.exe;
В) karta.jpg;
Г) melodia.mp3.

12. По кой глобален начин ще означим всички файлове на твърдия диск, чиито имена съдържат три символа, последният от които е "m"?
А) m??.*;
Б) *m.*;
В) ??m.*;
Г) ?m*.*.

13. Кои от изброените файлове отговарят на глобалното записване "??ra*.?x?" ?
А) mirazh.txt и uragan.txt.;
Б) koral.exe и sara1.jpg;
В) pirati.dxr и strah.exe;
Г) morava.txt и jarava.xml.

14. Дадена е следната част от дървовидна файлова система:

Като се използват команди на MS-DOS, да се извършат следните действия:
А) Ако директорията MUSIC е текуща, да се покаже съдържанието на директорията LICHNI по страници;
.......................................................................................................................................
Б) Ако текуща е директорията MARIA, да се копира файлът snimka.jpg в директорията POSHTA с името photo.jpg ;
.......................................................................................................................................
В) Ако текуща е главната директория, да се създаде директория OTCHETI в директорията SLUZHBA;
.......................................................................................................................................
Г) Ако текуща е директорията IVAN, да се изтрие файлът photo2.jpg.
.......................................................................................................................................

15. Вярно ли е, че:
- Телефонният апарат е техническо средство за обработване на информация - .............
- При изключване на компютъра съдържанието на RAM паметта се губи - .............
- Windows е език за програмиране - .............
- В машините от първо поколение се използват електронни вакуумни лампи - .............
- Получаването на e-mail се отнася към разпространението на информация - .............
- Правилата за съчетаване на знаковете от дадена азбука се наричат семантични - .............
- Взаимодействието на потребителя с компютъра се осигурява чрез ядрото на операционната система - .............