Операционни системи с команден интерфейс - упражнение

Операционни системи с команден интерфейс - упражнение

Зад. 1. Кои от имената на файловете са съставени правилно?
belejka.txt
telephone.mbd
abc_5.doc
names.data
faktura 1.xls
2008godina.bmp
flower-1.jpg
list.?om
pismo.exe

Зад. 2. Дайте примери за файлове, записани по следния глобален начин:
а) ka*.gif         б) ?ma*.?x?         в) ??pa.???        г) *ka??.xls         д) ka*ta.?o?

Зад. 3. Върху дисков носител са записани файлове. Да се означат глобално файловете, които...
а) имат разширение doc;
б) съдържат буква "о" като втори символ на името;
в) имат петбуквени имена;
г) имат имена, започващи с "d" и разширение exe.

Зад. 4. Дадена е следната дървовидна структура:

Да се запише пътят до файла text.doc, ако...
а) текуща е главната директория;
б) текуща е директорията PLAN;
в) текуща е директорията TABLES.

Зад. 5. Да се изведат на екрана:
а) съдържанието на директорията corel по страници;
б) всички файлове с четирибуквени имена в главната директория;
в) всички файлове, чиито имена започват с "t" и имат разширение "hlp" в директорията Help с пораждаща директория "Windows", която е поддиректория на главната директория.

Зад. 6. Да се извършат следните действия:
а) Да се промени текущата директория с директорията temp;
б) Да се направи главната директория текуща;
в) Да се покажат различни начини за извеждане на екрана на всички файлове с разширение ini в директорията windows

Зад. 7. Дадена е следната част от файлова система

а) Да се създадат директориите XXX и YYY;
б) Ако YYY е текуща, да се създадат директориите MMM, LLL, TTT;
в) Ако YYY е текуща, да се посочат различни начини за създаване на директорията RRR.

Зад. 8. Да се изтрият директориите:
а) YYY, ако тя е текуща;
б) XXX, ако текуща е директорията RRR по различни начини.

Зад. 9. Да се стартира файлът calc.exe.

Зад. 10. Да се копира:
а) файлът calc.exe в директорията ТТТ;
б) произволен изпълним файл от директорията Windows в директорията МММ по различни начини.

Зад. 11. Да се преименува:
а) файлът calc.exe в директорията ТТТ във файл с име calculator.exe;
б) файлът, копиран в МММ във файл с име file, ако текуща е директорията ТТТ по различни начини.

Зад. 12. Да се изтрият:
а) файлът calculator.exe, ако текуща е директорията LLL;
б) директориите МММ и LLL.