Текстообработка и електронни таблици

Текстообработка и електронни таблици

ПРИМЕРЕН ТЕСТ

1. За да се форматира отделен знак, той трябва да бъде…
А/ отляво на текущата позиция;
Б/ отдясно на текущата позиция;
В/ избран;
Г/ посочен с показалеца на мишката.
2. Кое действие не може да бъде извършено от диалоговия прозорец Paragraph от меню Format?
А/ Промяна в отстъпа на първия ред на текущия абзац;
Б/ Подчертаване на текста от текущия абзац;
В/ Промяна на разстоянието между редовете в абзац;
Г/ Увеличаване разстоянието между текущия абзац и следващия.
3. За да се изпише Х2 се използва ефектът:
А/ Shadow;
Б/ Outline;
В/ Superscript;
Г/ Subscript.
4. Номерирането на страниците в документ се извършва от меню…
А/ File;
Б/ Edit;
В/ Insert;
Г/ Format.
5. Границите на текстовото поле са в:
А/ метрични единици (сантиметри или инчове);
Б/ брой знаци;
В/ части от ширината на листа за отпечатване;
Г/ няма определени единици за измерване.
6. Адресът на клетка в ЕТ, която се намира на 3 ред и 3 колона е:
А/ 3С ;
Б/ С3 ;
В/ 3:С ;
Г/ С:3 .
7. Кое твърдение не е вярно?
А/Ascending означава сортиране в нарастващ ред;
Б/ На диаграмите може да се поставя заглавие;
В/ Заглавието на ЕТ може да се постави в клетка със сив фон;
Г/ В ЕТ не може да се записват числа с повече от четири цифри след десетичната запетая.
8. Операторът за степенуване, който се използва в запис на формула в ЕТ е:
А/ %
Б/ ^
В/ &
Г/ нито един от посочените
9. Формулата =SUM(B2;D4) пресмята израза:
А/ B2+B3+B4+C2+C3+C4+D2+D3+D4
Б/ B2+D4
В/ B2+C3+D4
Г/ B2+B3+B4+D2+D3+D4
10. Какво пресмята функцията AVERAGE в ЕТ?
А/ Сума;
Б/ Произведение;
В/ Средноаритметична стойност;
Г/ Закръгля до стотни.
11. Вярно ли е, че:
• Ако в Word сме изтрили дума и веднага след това изберем Edit -> Undo, тя отново ще се появи в документа - ………………
• Формули в ЕТ не могат да се копират - …………………
• С клавиша Delete може да се изтрива съдържанието само на една клетка - …………………
12. Попълнете пропуснатото:
Вмъкването на таблица става, като от меню ………………………… изберем Insert Table. След това в появилия се прозорец се задава ……………………………………………………………………………………………………… и се потвърждава с ОК. Съдържанието на клетка от таблицата се изтрива като се избере клетката и …………………………………………………………………………………………………………………………