Домашни работи - Excel

Домашни работи - Excel

Домашна работа №1

Да се създаде и форматира по подходящ начин таблица в работна книга на Excel с данни за успеха на учениците от 9а, 9б и 9в клас по всички предмети.


Домашна работа №2

Да се създаде и попълни с данни за температурите сутрин, обед и вечер в работна книга на Excel следната таблица:

Да се форматират данните и таблицата по посочения начин.

Домашна работа №3

1) В таблицата от дом. раб. №1 да се пресметне средния успах за всеки клас;
2) В таблицата от дом. раб. №2 да се пресметне средната за деня температура, най-ниската и най-високата температура.

Домашна работа №4

В таблицата от дом. раб. №2 да се създадат и форматират по подходящ начин две диаграми:
- за средната за деня температура през всеки ден от седмицата;
- за температурите сутрин, обед и вечер за дните от седмицата.

Домашна работа №5