Примерен тест върху модул "Локални мрежи и Интернет"

Примерен тест върху модул "Локални мрежи и Интернет"

1. От кой вид е изобразената на фигурата локална мрежа?

А/ Тип “шина”; Б/ Тип “звезда”; В/ Тип “пръстен”; Г/ Тип “смесен”.

2. През коя година се създава глобалната мрежа Интернет?
А/ 1973 г. Б/ 1983 г. В/ 1986 г. Г/ 1991 г.

3. TCP/IP е...
А/ вид модем; Б/ софтуер; В/ цифрова линия; Г/ адрес на ресурс.

4. Какво означава WWW?
А/ World Wide West; Б/ Worm Wide Web;
В/ World Wide Web; Г/ Wild Wild West.

5. Как се наричат програмите, които могат да бъдат изтеглени свободно от Интернет без да е необходимо заплащане?
А/ Freeware; Б/ Shareware; В/ Бета версии; Г/ Download.

6. В кой адрес може да се постави услугата http?
А/ в IP-адрес; Б/ в името на домейн;
В/ в адрес за електронна поща; Г/ в URL адрес.

7. Кое от изброените е програма за комуникация в реално време?
А/ WWW; Б/ e-mail; В/ HTML; Г/ mIRC.

8. Internet Explorer е:
А/ браузър;
Б/ програма за работа с електронна поща;
В/ програма за комуникация в реално време;
Г/ протокол.

9. В коя област възниква предшественикът на Интернет – мрежата ARPANet?
А/ военно дело; Б/ университетско обучение;
В/ космически проекти; Г/ бизнес и търговия.

10. Какво показва знакът „ръка” при иконата на папка?
А/ Папката е изтеглена от Интернет;
Б/ Папката е поделена;
В/ Папката съдържа само текстови документи;
Г/ Нито едно от трите.

11. Чрез кой бутон може да се види списъкът с входяща поща в abv.bg?
А/ “Чекмедже”; Б/ “Спам”; В/ “Адреси”; Г/ “Кутия”.

12. Чрез кой протокол се осъществява файловия трансфер?
А/ HTML; Б/ FTP; В/ SMTP; Г/ NTP.

13. Вярно ли е, че:
• Локална мрежа може да свърже компютрите в две съседни стаи - …………
• С командата /list в mIRC се извежда списък от псевдонимите на всички посетители в определен канал - …………
• С командата Download се прехвърля файл от свой компютър на друг - …………
• В името на домейн най-голямата йерархична единица стои в началото - ………

14. Какво означава терминът “Shareware”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………