Операционни системи с графичен потребителски интерфейс - 1

Операционни системи с графичен потребителски интерфейс - 1

1) ДЕЙСТВИЯ С МИШКАТА. ПАПКИ И ПРОЗОРЦИ

1. Елементи на екрана

2. Действия с мишката.
а) Посочване - показалецът на мишката се движи, докато застане върху определен обект;
б) Щракване / кликване (Click) - с ляв бутон на мишката (1хЛБМ) или с десен бутон на мишката (1хДБМ)
- 1хЛБМ - избиране на обект
- 1хДБМ - извиква контекстното меню на обекта. От него може да се отваря, копира, изтрива, преименува и т. н. За изход от менюто се щраква извън него или се натиска клавиша Esc.
в) Влачене (Drag)
- Ляво влачене - местене на обекти
- Дясно влачене - меню с четири възможности: копиране на обекта, местене на обекта, създаване на икона-препратка, отказ от действие.
г) Двойно щракване / двойно кликване (Double Click - 2хЛБМ) - отваряне на папки, стартиране на файлове и програми.

3. Елементи на прозореца.

а) заглавна ивица
Съдържа имета на файла/папката. С двайно щракване се увеличава/намалява размерът на прозорека, а с ляво влачене - се премества
б) рамка
За промяна на размера на прозореца
в) контролно меню
Меню с команди за управление на прозореца
г) бутон Minimize
Минимизира прозореца. Той е отворен, но не се вижда. Името му стои в лентата на задачите
д) бутон Maximize/Restore
Увеличава прозореца до размерите на екрана или възстановява старите му размери
е) бутон Close
За затваряне на прозореца.
ж) лента с менюта
В лентата с менюта са разположени командите за работа с прозорец в няколко менюта, всяко от които се отваря с 1хЛБМ.
з) лента със стандартни бутони
Използва се за бърз достъп до някои команди за работа с файлове и папки, за навигация между отделните папки. Ако лентата не е показана, може да се изведе от View - > Toolbars -> Standart Buttons. Има възможност за добавяне на бутони, които не са показани, както и на текст от бутоните от View -> Toolbars -> Customize.
и) панел с инструменти
Тук са разположени някои инструменти за работа с файлове и папки, като копиране, местене, изтриване, създаване на нова папка, преименуване, публикуване, изпращане по e-mail и др. Съдържанието на този понел може да ес различава при различните прозорци според тяхното съдържание.
к) плъзгач
С ляво влачене на плъзгача може да се видят скритите области от прозореца.
л) адресна лента
Адресната лента съдържа пътя до определената папка и нейното име в дървовидната йерархия на файловата система на Windows (адрес). При записване на определен адрес се показва съдържанието на дадена папка. Ако адресната лента не е изведена, това може да стане чрез View -> Toolbars -> Address Bar
м) лента на състоянието
Лентата на състоянието дава информация за името на ппаката, броя на обектите в папката, общият им размер, а ако е избран обект - данни за него. Лентата може да ес изведе от View - > Status Bar.

При работа с повече от един отворени прозореца смяната на активен прозорец става с щракване върху прозореца (ако се вижда), или в името му в лентата със задачи, или с клавишната комбинация Alt + Tab.

4. Стандартни инструменти в прозорец.

а) Back - връщане към предходната отворена папка
б) Forward - преминаване от предходната отворена папка към следващата
в) Up - преминаване към родителската папка на текущата
г) Search - панел за търсене
д) Folders - дърво на папките
е) View - меню за изглед в прозореца
5. Изтриване на обекти
Изтриване на обект/обекти/ се извършва като се избере /изберат/ обекта /обектите/ и се приложи някое от следните действия:
- Клавиш Delete
- Влачене до Recycle Bin (кош за боклук)
- Команда Delete от контекстното меню
- В прозореца от Меню File -> Delete
- Команда Delete от панела с инструменти Explorer в прозорец.