Модели на данни. Видове. Примери - упражнение

Модели на данни. Видове. Примери - упражнение

Зад. 1. Кое от изброените не е модел на БД?
А) обектноориентиран;
Б) релационен;
В) векторен;
Г) йерархичен.
Зад. 2. Вярно ли е, че…
• Релации между обектите в БД е отношенията между тях
• Моделът на данните зависи от броя на записите в БД
• В йерархичния модел не може да се постигне бързина на достъпа до данните
• При мрежовия модел на БД записите имат един родител и произволен брой наследници
• Най-разпространени са релационните БД
Зад. 3. Кое е основен недостатък на мрежовия модел на БД?
А) не може да се пише на кирилица;
Б) трудно се описват класовете от обекти;
В) не може лесно да се промени структурата на БД;
Г) съхранява се излишна информация.