Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление - упражнение

Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление - упражнение

Зад. 1. Вярно ли е, че…
• За управление на БД може да се използва MS Word
• Записите в БД съдържат еднородна информация
• Всеки запис съдържа едно или няколко полета
• СУБД е устройство, което се свързва към компютъра
Зад. 2. Според вас има ли информация, структурирана в БД във вашето училище? Ако не – защо, а ако да – какви данни според вас съдържа тя?
Зад. 3. Избройте различни професии, занимаващи се със структурирана информация в БД
Зад. 4. Кое от изброените не е характеристика на БД?
А) възможност за използване на данните от няколко приложения;
Б) осигурена защита на данните;
В) възможност за съхраняване на едни и същи данни на няколко места в БД;
Г) данните са структуриране по определен подходящ начин.