Проект ИТ - 9 клас - профил

Проект ИТ - 9 клас - профил

Да се създаде интегриран проект на определена тема, съдържащ база от данни, създадена с MS Access; документ, създаден с MS Word, и едно /или повече/ графично изображение, създадено с CorelDraw, при спазване на следните изисквания:
ТЕХНИЧЕСКИ:
За базата данни:

1) Да съдържа най-малко три, свързани помежду си таблици /в релация 1:1, 1:много, много:1 или много:много/ за логични дейности по избраната тема;
2) В таблиците да се съдържат полета от най-малко 4 различни типа, с направени съответните настройки за коректно въвеждане на данните;
3) Всяка таблица да съдържа най-малко по 7 записа;
4) Да се създадат поне 5 заявки с извличане на данни от повече от една таблица, сред които да има различни видове заявки /заявки с критерии (поне два критерия), заявка с параметър, заявка за обновяване и др./;
5) Да се създадат поне два отчета върху таблици или заявки;
6) Да се създадат и форматират по подходящ начин поне два формуляра за въвеждане на данните в таблиците;
7) Да се създаде и форматира начален формуляр с поне 5 бутона за различни видове дейности – отваряне на създадени формуляри, отчети, принтиране, затваряне и др.;
8) В началния формуляр да се постави фон от картинка или да се вмъкне картинка, като картинката е създадена с CorelDraw и записана в jpg формат;
За текстовия документ:
9) Подходящо оформен и форматиран циркулярен документ, в който се използват записите от една или повече таблици от БД;
За графичното изображение:
10) Да се създаде с програмата CorelDraw с използването на разнообразни инструменти и цветове и прилагане на обработка на обекти и да се преобразува във формат jpg /да се приложи и файлът във формат cdr/.

ЕТИЧНИ И ГРАМАТИЧЕСКИ:
1) Да се покажат умения за работа в екип;
2) Да се използва български език;
3) Да се спазят правописните и пунктуационните правила в българския език;
4) Да се спазят правилата за компютърно набиране на текст.
Забележка:
Проектът да бъде предаден на диск/дискета/флаш памет или изпратен на e-mail: ianka.ianeva@gmail.com или m.peneva@dir.bg до 22 юни 2012 г.