ПРОЕКТ - 9-а /Текстообработка, ЕТ/

ПРОЕКТ - 9-а /Текстообработка, ЕТ/

Да се създаде документ от най-малко 4 страници с MS Word на произволно избрана тема, в който да се интегрират ЕТ и VBA, при спазване на следните изисквания:

ТЕХНИЧЕСКИ:
1) Подходящо оформена първа страница с информация за темата, имената на авторите, името на училището;
2) Разнообразно форматирани текст и параграфи;
3) Основната част от текста да е с размер 12 pt;
5) Вмъкване на символи от библиотеката Symbols;
6) Поне 1 списък с изброяване, номериране или списък на различни нива;
7) Номериране на страниците;
9) Вмъкване и форматиране на колонен текст;
11) Вмъкване и форматиране на поне 2 текстови полета;
12) Вмъкване и форматиране на поне един групиран Drawing-обект;
14) Вмъкване и форматиране на електронна таблица, с данни по темата /от Insert -> Object -> MS Excel Worksheet/;
15) ЕТ да включва формули, като в тях се участват поне две от функциите IF, INDEX, VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, SUMIF, COUNTIF;
16) Вмъкване и форматиране на подходяща диаграма/графика с данни от таблицата.

ЕТИЧНИ И ГРАМАТИЧЕСКИ:
1) Да се упоменат източниците на информация, ако има такива /вестници, списания, книги, учебници, интернет сайтове.../;
2) Да се покажат умения за работа в екип;
3) Да се използва български език;
4) Да се спазят правописните и пунктуационните правила в българския език;
5) Да се спазят правилата за компютърно набиране на текст.

Забележка:
Проектът да бъде предаден на диск/дискета/флаш памет или изпратен на e-mail: ianka.ianeva@gmail.com или m_peneva@dir.bg до 31 януари 2012 г.