ТЕМА №1: Предназначение на информационните технологии

ТЕМА №1: Предназначение на информационните технологии

1. Информационни технологии.
Информационните технологии обхващат всички човешки дейности, които имат информационен характер и всички области, в които се прилагат методите и средствата на информатиката. Те са една много динамично развиваща се област.
Докато информатиката е наука за информацията, информационните дейности и методите и средствата за автоматизирането им, то информационните технологии се отнасят за приложния аспект на информатиката.

Информационни технологии – съвкупност от методи и средства, осигуряващи въвеждането на инструкции и заявки, тяхната обработка, както и извеждането на логически и надеждни резултати.

2. Основни информационни технологии.
Основните информационни технологии можем да разделим на:
- Технологии за работа с естествени езици (текстообработка, електронни речници, системи за превод, издателски системи и др.);
- Технологии за таблична информация (електронни таблици);
- Бази от данни;
- Технологии за компютърна графика (създаване и обработка на изображения, сканиране, CAD системи – за проектиране на сгради, машини, облекла и др).
- Мултимедийни технологии (съчетаване на текст, звук, графика и видео);
- Експертни системи (за вземане на решения);
- …………
3. Компютърна система.
Всяка компютърна система представлява съвкупност от хардуер, софтуер и данни.
- хардуер – съвкупност от всички физически компоненти в състава на компютъра (апаратна част).
- софтуер – съвкупност от всички компютърни програми, най-общо разделени на системни и приложни. Системните подпомагат правилната организация и функциониране на компютърната система, а приложните обслужват потребителките заявки.
- данни – информацията, съхранявана върху различни периферни устройства и използвана от софтуера.