Описание на циклични алгоритми - упражнение 1

Описание на циклични алгоритми - упражнение 1

Зад. 1. Да се състави програма за пресмятане на произведението

Чрез цикъл с предусловие:

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
   int i;
   double P;
   P=1;
   i=4;
   while (i<=200)
   {
     P=P*(2+sqrt((float)i/3));
     i+=2;
   }
   cout << "Proizvedenieto e " << P << endl;
   system ("pause");
   return 0;
}

Чрез цикъл с постусловие:

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
   int i;
   double P;
   P=1;
   i=4;
   do
   {
     P=P*(2+sqrt((float)i/3));
     i+=2;
   }
   while (i<=200);
   cout << "Proizvedenieto e " << P << endl;
   system ("pause");
   return 0;
}

Чрез цикъл с управляваща променлива:

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
   int i;
   double P;
   P=1;
   for (i=4; i<=200; i+=2)
     P=P*(2+sqrt((float)i/3));
   cout << "Proizvedenieto e " << P << endl;
   system ("pause");
   return 0;
}

Зад. 2. Да се състави програма за извеждане в колона на стойностите на функцията f(x)=х2+10х, където х=1, 2, 3, ... Извеждането спира след извеждане на първата стойност но функцията, по-голяма от 100.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
   int x,f;
   x=1;
   do
   {
     f=x*x+10*x;
     cout << f << endl;
     x++;
   }
   while (f<=100);
   system ("pause");
   return 0;
}

Зад. 3. Да се състави програма за пресмятане на периметъра на триъгълник по въведени дължини на страните му, като се прецизира входът.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   float a,b,c;
   do
   {
     cout << "a=";
     cin >> a;
     cout << "b=";
     cin >> b;
     cout << "c=";
     cin >> c;
   }
   while ((a<=0)||(b<=0)||(c<=0)||(a+b<=c)||(b+c<=a)||(c+a<=b));
   cout << "Perimetyryt na triygylnika e " << a+b+c << endl;
   system ("pause");
   return 0;
}

Зад. 4. Да се състави програма за пресмятане на n! (n факториел – n!=1.2.3…n) при въведена стойност на n.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int i,n,x;
   do
   {
     cout << "n=";
     cin >> n;
   }
   while (n<=0);
   i=1;
   x=1;
   while (i<=n)
   {
     x=x*i;
     i++;
   }
   cout << "n! = " << x << endl;
   system ("pause");
   return 0;
}