Примерен тест върху модул "Текстообработка"

Примерен тест върху модул "Текстообработка"

1 зад. Кое от изброените не е текстообработваща система?
А) MS Word;
Б) WordPad;
В) NotePad;
Г) Word Perfect.
2 зад. Клавишът Enter се използва за...
А) преминаване на нов ред;
Б) започване на нов параграф;
В) започване на ново изречение;
Г) преминаване на нова страница.
3 зад. Кое от изброените не е основна дейност при изграждане на компютърен документ?
А) Редактиране;
Б) Форматиране;
В) Вмъкване;
Г) Отпечатване.
4 зад. Как се наричат шрифтовете, при които ръбовете на символите са изчистени?
А) Символни;
Б) Серифни;
В) Несерифни;
Г) Нямат общо наименование.
5 зад. Размерът на символите се измерва в...
А) инчове;
Б) пуктове;
В) милиметри;
Г) няма специална мерна единица.
6 зад. Двустранно подравняване на параграф се задава с характеристиката...
А) justifiy;
Б) center;
В) outside;
Г) bottom.
7 зад. Кое от изброените е статичен обект при вмъкване?
А) Таблица;
Б) Звук;
В) Видео;
Г) Анимация.
8 зад. Библиотеките от графични изображения се наричат..
А) Clip Art;
Б) Word Art;
В) Picture;
Г) Символни.
9 зад. Специалните символи са...
А) препинателните знаци;
Б) символите за събиране, изваждане, умножение и равенство;
В) символите за интервал и край на параграф;
Г) символите за запазени права и запазена марка.
10 зад. Преди да бъде изтрит даден текст, той трябва да бъде...
А) редактиран;
Б) копиран;
В) избран;
Г) форматиран.
11 зад. Подравняването на параграфа определя:
А) разположението на параграфа спрямо наборното поле на листа;
Б) Разстоянието преди и след параграфа;
В) Разстоянието отляво и отдясно на параграфа спрямо наборното поле на листа;
Г) Разстоянието между редовете в един параграф.
12 зад. Номерирането на страниците на документ се извършва от меню...
А) File;
Б) Edit;
В) Insert;
Г) Format.
13 зад. При копирането (изпълнението на командата Copy) оригиналът се...
А) запазва;
Б) изтрива;
В) премества в началото на текста;
Г) премества в края на текста
14 зад. За да се изпише Х2 се използва ефектът...
А) Shadow;
Б) Outline;
В) Superscript;
Г) Subscript.
15 зад. Буквите в думата КОМПЮТЪР са форматирани с...
А) Bold;
Б) Bold и Underline;
В) Bold и Italic;
Г) Italic и Underline.
16 зад. Вярно ли е, че:
- Преди късо тире се поставя интервал - .........
- Стандартният размер на шрифта, който се използва най-често при обработка на документи, е 20 pt - .........
- Отстъпът преди параграф и отстъпът след параграф не може да се различават - .........
- Форматът на листа се определя от диалоговия прозорец Page Setup - .........
- Не може да се променя ширината на колоните на таблица - ..........
- Текстът в документа може да минава през картинка - .........
17 зад. Попълнете пропуснатото:
Вмъкването на таблица става, като от меню ............................... изберем Insert Table. След това в появилия се прозорец се задава .................................... и ........................................
18 зад. Какво е вграждане и свързване на обекти?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................