Предпечатна подготовка - теория - 2/5

Предпечатна подготовка - теория - 2/5

2) СЪЗДАВАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И ФОРМАТИРАНЕ НА ГРАФИКА В СИСТЕМА ЗА ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

1. Основни инструменти за работа.
Основните инструменти за работа са разположени в лентата Tools. От панела Control Palette се извършват допълнителни настройки, а от цветовата палитра Colors се задават цветове на графичните обекти. Ако някой от тези панели не се вижда може да се включи от меню Window.

1 – инструмент за избиране на обекти. С двукратно щракване на мишката върху инструмента се появява прозорец, в който може да се избере мерната единица.
2 – инструмент за въвеждане и редактиране на текст.
3 – инструмент за завъртане. Завъртането става с влачене около произволна точка.
4 – инструмент Cropping за оразмеряване на графични изображения.
5 – инструмент за чертане на линия с влачене на мишката. При натиснат клавиш Shift по време на чертане се получава хоризонтална, вертикална линия или линия под ъгъл 45°. От контролния палет може да се избира водеща точка от линията (като се щракне върху нея), в полетата X и Y могат да се запишат нови координати на водещата точка и така линията се премества; в полето L може да се избере дължина на линията; в последното поле може да се задава ъгъл на завъртане спрямо водещата точка; от бутоните накрая на лентата може да се създаде хоризонтален или вертикален огледален образ на избраната линия.
6 – инструмент за чертане на хоризонтална, вертикална линия или линия под ъгъл 45°.
7 – с влачене се чертае правоъгълник. При натиснат натиснат клавиш Shift по време на чертане се получава квадрат.

От контролния палет може да се избира водещата точка и да се променят нейните координати; от полетата W и H могат да се променят съответно дължината и височината на правоъгълника; може да се избира ъгъл на завъртане и ъгъл на накланяне в градуси; може да се прави хоризонтален или вертикален образ на правоъгълника.

С двукратно щракване на мишката върху инструмента се появява прозорец, в който може да се избере при необходимост заобляне на върховете.
9 – с влачене се чертае елипса. При натиснат клавиш Shift по време на чертане се получава кръг. В контролния палет възможностите са същите, както при правоъгълника.
11 – с влачене се чертае шестоъгълник. При натиснат клавиш Shift по време на чертане се получава правилен шестоъгълник.

С двукратно щракване на мишката върху инструмента се появява прозорец, в който може да се избират брой на върховете на многоъгълника, а също и да се избере при необходимост ниво на вдлъбване на страните в проценти (резултатът е звезда). С този инструмент може да се чертае и произволен многоъгълник, като се щраква по веднъж във всеки връх и се завърши с щракване отново в първия връх.
8, 10, 12 – с влачене се чертае рамка, в която да се постави текст или графично изображение.
13 – инструмент „ръка” за местене на документа върху работната площ.
14 – инструмент „лупа” за увеличаване или намаляване на видимата област на документа.
2. Обработване на графичните обекти.
Преместване (копиране) може да се извършва с влачене или чрез командите Cut/Paste от менюто Edit, а копиране от командите Copy/Paste. При влачене на водачите се увеличава/намалява размера на фигурата. Групиране на обекти може да се извършва, когато се изберат обектите при натиснат клавиш Shift и се избира Element -> Group. Разгрупирането на обекти става от Element -> Ungroup. Подреждане на обектите един спрямо друг се извършва от Element -> Arrange. При избиране на Bring To Front – обектът се поставя пред останалите, Bring Forward – обектът преминава с едно ниво пред останалите обекти, Send Backward – обектът преминава с едно ниво назад, Send To Back – обектът се поставя зад останалите.
3. Форматиране на графичните обекти.

а) присвояване на цветове;

От цветовата палитра може да се избира цвят на рамката като се натисне първият бутон и се избере цвят. За задаване цвят на запълването на обект се използва вторият бутон, а от третия бутон може да се избира едновременно цветът да се присвои и на рамката, и на звътрешността на фигурата. От полето Tint се определя яркостта на цветовете – колкото по-малко число се зададе, цветът ще бъде по-блед. None зе задава, когато не искаме да прилагаме цветове (така фигурата няма да има рамка или запълване). Paper служи за задаване цвят на хартията. Могат да се използват и други цветове, дефинирани от потребителя. За тази цел от стрелката в цветовата палитра се извежда меню, от което се избира New Color. Появява се диалогов прозорец, в който се избира име на цвета и се образува чрез плъзгачите или чрез конкретния код на цвета в избрания цветови модел, ако го знаем. Запълване може да се задава и от Element -> Fill. Възможностите са: None – без цвят; Paper – с цвят на хартията; Solid – плътно запълване с избрания цвят; различни шарки.
б) форматиране на рамки;
Цветът на рамката може да се избира по указания по-горе начин. От Element -> Stroke може да се избере дебелината на рамката и нейния стил – двойна, прекъсната и т. н. Едновременно могат да се форматират рамките и запълването на фигурата от Element -> Fill And Stroke.

<< Предходна Следваща >>