Електронни таблици (ЕТ) - упражнение

Електронни таблици (ЕТ) - упражнение

Зад. 1. Вярно ли е, че:
• Табличен процесор е централният процесор на компютърна система, предназначена преди всичко да работи с таблици;
• Ред и колона се пресичат в клетка;
• Текстът в електронната таблица не може да се форматира;
• АВ е адрес на клетка;
• Клавишът Enter премества активната клетка с една надолу;
• Преди да се потвърди въведеното съдържание в дадена клетка, то не може да се изтрие;
• Когато копираме формула, съдържаща относителен адрес, то той се преизчислява;
• Набор от няколко работни книги образуват работен лист;
• В клетка от ЕТ не можа да се записва дата;
• Характеристика на ред в ЕТ е типът на съдържанието му.

Зад. 2. Даден е файлът Stoki.xls. Изтеглете го и направете следните промени:
а) Преименувайте работния лист от „Стоки” на „Артикули";
б) Променете бройките, единичните цени на стоките и процента на отстъпка;
в) Допишете таблицата с други стоки, техните бройки и цени;
г) Променете абсолютния адрес в Е4 с относителен и копирайте формулата в Е5;
д) Променете относителните адреси в D4 с абсолютни и копирайте формулата в D5;
е) Запишете файла в MyDocuments с името Stoki1.xls