Двузначна логика - упражнение

Двузначна логика - упражнение

Зад. 1. Дадени са следните съждения:

1) Снимката е чернобяла;
2) Утре ще вали дъжд и сняг;
3) Книгата е купена от Варна или Пловдив;
4) Ако денят е най-голям, то сега е юни;
5) Морето не е до колене;
6) Числото е по-голямо от 1 и по-малко от 5.

а) Кои от съжденията са сложни?
б) образувайте отрицанията им.

Зад. 2. Кое изречение е еквивалентно на „Който пее, зло не мисли”?
а) Който пее зло, не мисли;
б) Който мисли зло, не пее;
в) Който не мисли зло, пее;
г) Който не пее, зло мисли.

Зад. 3. Ако са верни съжденията: „Зайците обичат моркови и зеле. Гошко не обича моркови”, то вярно е съждението:
а) Гошко не е заек;
б) Гошко е заек;
в) Гошко не обича зеле;
г) Гошко е заек, но не обича зеле.

Зад. 4. При кокви стойности на булевата променлива q е изпълнено равенството:
а) само при q=0;
б) за всяка стойност;
в) само при q=1;
г) няма такава стойност.

Зад. 5. Дадени са следните съждения: a = „Утре е неделя”; b = „България е в Европа или Азия” и c = „Аз живея във Варненска област и уча в девети клас” . Определете стойностите на логическите изрази: