Текстообработка - теория - 8

Текстообработка - теория - 8

<< Предходна Следваща >>

9) СЪЗДАВАНЕ НА ХИПЕРТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ

1. Отметки (Bookmarks).
С помощта на отметката се маркира определено място в текста (празна отметка) или се наименова откъс от текста. Така по-късно може да се “прескочи” директно на това място или да се включи в съдържание и др.
Ако при дефинирането на отметка е бил избран текст, той получава името на отметката. Ако не е избрано нищо се създава празна отметка, която може да служи за ориентир.
Имената на отметките могат да съдържат до 40 символа – произволни букви, цифри, долно тире, като първият символ трябва да е буква.
В един документ може едно място да е обозначено с няколко имена, но не може да има две отметки с едно и също име.
2. Създаване на отметка.
1) Избира се текстът, към който ще се прикрепи отметка или се поставя маркера на мястото, на което ще се вмъква празна отметка.
2) Избира се Insert -> Bookmark (Shift + Ctrl + F5) и се появява диалоговия прозорец Bookmark.
3) Въвежда се име на отметката.
4) Натиска се бутон Add.
3. Създаване на хипервръзка (Hyperlink)
Хипервръзките служат за свързване на документи един с друг (дори създадени с различни приложения). Може да се създаде връзка към файл, намиращ се на твърдия диск на компютъра, към файл, намиращ се на мрежово дисково устройство или към файл, намиращ се в Интернет.
Хипервръзката може да се намира “зад” текст или графика, обикновено форматирана с друг цвят и подчертана.
1) Документът се записва.
2) Избира се текстът или графиката, при щракване върху които ще се извърши скокът към избраната цел.
3) Избира се Insert -> Hyperlink (или бутонът )
4) От Link to се избира какъв вид хипервръзка се създава:
- Existing File or Web Page - хипервръзка към съществуващ файл, който се избира от полетата в лявата страна или към уеб страница, чийти пълен URL адрес се записва в полето Address
- Place in This Document - хипервръзка към място в този документ. В този случай от бутона Bookmark се избира отметката, отнасяща се до обект, към който сочи хипервръзката
- Create New Document - хипервръзка към нов празен документ
4. Обработване на хипервръзките.
а) промяна на целта на хипервръзката:

1) Избира се текстът или графиката на хипервръзката и се избира инструментът Hyperlink или от контекстното меню на хипервръзката - Edit Hyperlink
2) Въвеждат се новият адрес и евентуално новото масто във файла-цел.
б) промяна на форматирането на хипервръзката:
Промяна на форматирането на хипервръзка става чрез избиране на хипервръзката и промяна в съответния стил на форматиране:
- стил Hyperlink (за непосетена хипервръзка) – включва се в списъка на стиловете само след създаване на хипервръзка в документа
- стил Followed Hyperlink (за посетена хипервръзка) - включва се в списъка на стиловете само след кто е бил изпълнен “скок” чрез създадената хипервръзка в документа.
в) преместване и копиране на хипервръзка:
Става по същия начин както преместването и копирането на обикновен текст – най-напред се избира текстът, а след това се избира и Cut или Copy.
г) изтриване на хипервръзка:
От контекстното меню на хипервръзката се избира Remove Hyperlink. Текстът на хипервръзката не се изтрива, но той не сочи вече към определена цел.

Задача. Да се създадат три документа в Word. В първият наименуван Въпрос да се оформи като екран от играта "Стани богат" с въпрос и четири възможни отговора. Да се оформят хипервръзките, така че при избирането на всяка от тях да се отваря документът Отговор-1, в който е записано, че отговорът е верен и документът Отговор-2, в който е записано, че отговорът е неверен.

<< Предходна Следваща >>