Текстообработка - теория - 7

Текстообработка - теория - 7

<< Предходна Следваща >>

8) DRAWING (РИСУВАНИ)– ОБЕКТИ

1. Създаване на “рисуван” (Drawing) обект.
Вмъкването става от Insert -> Shapes. В подменюто могат да се избират различни рисувани обекти, които са подредени в няколко групи. След избирането на фигурата с влачене се чертае съответния обект.
Ако по време на чертането се натисне клавиш Shift се чертае /ако е възможно/ правилна фигура, т. е. при избран правоъгълник се чертае квадрат, при избрана елипса се чертае окръжност, при избрана линия се чертае хоризонтална, вертикална линия или линия под ъгъл 30, 45 или 60 градуса и т. н.
При натиснат клавиш Ctrl по време на рисуването на обекта началната му точка не е вляво, а в центъра му.
2. Форматиране на рисувани обекти
Форматирането на рисуваните обекти става от меню Format по същия начин, както форматирането на текстови полета. Дори е възможно превръщането на някои рисувани обекти в текстови полета. Това става, като от контекстното меню /щракване с десен бутон върху обекта/ се избере Add Text, тогава се появява маркер във вътрешността на обекта и може да се въвежда текст.
3. Редактиране на рисувани обекти
Редактиране на избран рисуван обект може да се направи от инструмента Edit Shape //. Той води към подменю, от което след избиране на Change Shape може да се преобразува избрания рисуван обект в друг, а след избиране на Edit Points се появява очертание с поставени водещи точки и с влачене на точките може да се промени вида на фигурата.

Задача:
Да се създаде календар за един месец с използване на таблица, текстови полета, рисувани обекти и да се оформи с подходящи clip art изображения или изображения от интернет.
Например:

<< Предходна Следваща >>