Текстообработка - теория - 6

Текстообработка - теория - 6

<< Предходна Следваща >>

7) ТЕКСТОВИ ПОЛЕТА (ТЕКСТОВИ КУТИИ)

1. Създаване на текстово поле.
Избира се Insert -> Text Box и от менюто може да се избере текстово поле с определен стил или да се начертае след избиране на Draw Text Box.
2. Форматиране на текстово поле.
Форматиране на символи в текстовото поле става, като се изберат и се приложат съответните характеристики на форматиране.
Форматирането на цялото текстово поле става от меню Format

От него можем да избираме следните инструменти/менюта:
1) Избира се някой от готовите стилове за форматиране на текстовото поле
2) Shape fill - меню за запълване на текстовото поле. От менюто може да се избере цвят от палитрата, да се премахне запълването /No Fill/, да се избере цвят извън палитрата /More Fill Colors/, да се запълни с графично изображение от файл /Picture/, да се запълни с фон от преливащи цветове /Gradient/, да се запълни с текстура /Texture/.
3) Shape Outline - меню за форматиране на рамката на тектовото поле. От менюто може да се избере цвят на рамката от палитрата, да се премахне рамката /No Outline/, да се избере цвят извън цветовата палитра /More Outline Colors/, да се избере дебелина на рамката /Weight/, да се избере видът н арамката /Dashes/.
4) Shape Effects - задават се допълнителни ефекти на текстовото поле като сянка, отражение, блясък, изпъкналост/вдлъбнатост, триизмерност и др.
5) Прилагане на накой от готовите Word Art стилове.
6) Запълване на символите в текста в определен цвят или преливка.
7) Задаване на рамка за всеки от символите в текста в определен цвят, дебелина, вид.
8) Ефекти върху символите в текста като сянка, отражение, блясък, изпъкналост/вдлъбнатост, триизмерност и др.
9) Text Direction - Ориентация на текста в текстовото поле
10) Align Text - Подравняване на текста в текстовото поле
11) Create Link - Инструментът се използва за свързване на текстови полета. Ако текстът от едно текстово поле поле не се събира, то може да се прехвърли в друго текстово поле. Така двете полета се свързват. Ако се увеличи размерът на първото текстово поле, текстът във второто намалява и се прехвърля към първото поле. Свързването става като се избере първото текстово поле, след това се избира инструментът, а после се щраква в празно тектово поле. Връзката между текстовите полета може да се анулира, като се избере първото текстово поле и се избере инструментът Break Link, който при свързани текстови полета се появява на мястото на инструмента Create Link.
12) Position - Задаване на позиция на текстовото поле - вертикално и хоризонтално разположение върху страницата и спрямо останалия текст.
13) Wrap Text - Задаване на начинът на обкръжаване на текстовото поле от останалия текст.
14) Поставяне на избрания обект по-напред. От това меню можем да избираме обектът да бъде с едно ниво по-напред, /Bring Forward/, най-отпред /Bring to Front/, пред текста /Bring in Front of Text/.
15) Поставяне на избрания обект по-назад. От това меню можем да избираме обектът да бъде с едно ниво по-назад, /Send Backward/, най-отзад /Send to Back/, зад текста /Send Behind Text/.
16) Selection Pane - Показване/скриване на панела за избор. Оттук могат да бъдат избирани всички обекти в документа.
17) Align - меню, от което може да се настройва хоризонтално и вертикално подравняване на обекта спрямо страницата, мрежата за подравняване на обекти и т. н.
18) Group - При избрани с клавиша Shift обекти, те могат да бъдат групирани от командата Group и разгрупирани от Ungroup.
19) Rotate - меню за избиране на завъртане на 90 градуса наляво или надясно, на хоризонтален или вертикален огледален образ.
20) Полета за настройване на височината и дължината на избраното текстово поле.
3. Допълнителни настройки на форматиране.
Допълнителни настройки могат да се направят от диалоговия прозорец Format Shape, който се появява при щракване в показалеца на панелите Shapes Styles и WordArt Styles, както и от диалоговия прозорец Layout, появяващ се при щракване в показалеца в панел Size.

<< Предходна Следваща >>