Текстообработка - теория -5

Текстообработка - теория -5

<< Предходна Следваща >>

6) ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТИЛОВЕ

1. Стил – сбор от създадените при форматирането характеристики, които са били запазени под дадено име.
2. Видове стилове:
а) стилове за параграфи – прилагат се към цели параграфи и включват всички характеристики на форматирането на параграфите – шрифт, разстояние между редовете, отстъпи, табулации, рамки и др. Зададения по подразбиране стил е Normal.
б) стилове за знаците – включват форматирането, което се прилага към отделните знаци – шрифт и размер, подчертаване, потъмняване и т. н. Няма стил по подразбиране за знаците. Стилът на знаците е допълнение към вече съществуващо форматиране на текста.
3. Присвояване на стил към текст.
1) Текстът се маркира.
2) От панел Styles на меню Home се избира стил.
От Change Styles може да се промени схемата на стила
4. Визуализиране на имената на стила.
1) Натиска се Shift + F1.
2) Щраква се върху текста, който ни интересува и се появява информацията.
5. Създаване на нов стил.
От показалеца на панела Styles се показва допълнителния прозорец със стилове. В долната му част се намира бутонът за създаване на стилове
Появява се диалогов прозорец

- В полето Name се пише новото име.
- В полето Style type се избира дали стилът да е за параграфи или за знаци.
- В Based on се избира дали стилът ще е базиран на някой друг.
- От Format се избират характеристиките на стила (всичко се вижда в полето Preview).
- При стилове за знаци характеристиките се избират от Font, а при параграфни стилове освен от Font може от Format --> Paragraph да се определят отстъпите и разстоянията мужду редовете.
На стил може да се присвои клавишна комбинация. Това става от File - > Option -> Customize Ribbon. Избира се от категориите - Styles и името на стила, а в полето Press Shortcut Key се въвежда клавишната комбинация. С бутона Assign се присвоява на стила.
6. Променяне на стил.
Всеки стил в списъка на допълнителния панел има падащ списък. При избиране на Modify се появява познатия прозорец и стилът може да се промени. От този прозорец може и да се изтрие стил

<< Предходна Следваща >>