Текстообработка - теория - 4

Текстообработка - теория - 4

<< Предходна Следваща >>

5) РАЗДЕЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТ НА ЧАСТИ (СЕКЦИИ, КОЛОНЕН ТЕКСТ)

1. Дефиниране на нова секция (секция – част от текста, разположена на еднакво оразмерени страници.
1) Маркерът се поставя в началото на един от параграфите в текста (откъдето ще започва новата секция).
2) Избира се page Layout -> Breaks и от падащото меню се избира:
- Next Page – новата секция започва с нова страница;
- Continuous – новата секция започва непосредствено след предходната (напр. при създаването на различен брой колони на една и съща страница)
- Even page – новата секция започва на следващата четна страница. Ако текстът на предходната страница свърши на четна страница, Word вмъква една празна след нея.
- Odd page – новата секция започва на следващата нечетна страница. Ако текстът на предходната страница свърши на нечетна страница, Word вмъква една празна след нея.
2. Форматиране на секция.
1) Маркерът се поставя в секцията за форматиране.
2) Избира се показалецът в панела Page Setup.
3) В страница Layout, в полето Section start може да се избере къде да започва новата секция.

4) В полето Vertical alignment се избира позициониране на секцията:
- Top – секцията започва в горната част на страницата;
- Center – текстът се центрира вертикално на страницата;
- Justified – параграфите на секцията се разпределят равномерно на страницата (напр. при изравняване на колоните в текста).
5) Избира се ОК.
3. Създаване на колони.
а) чрез инструмента Page Layout -> Columns
б) чрез меню:
1) Маркерът се поставя на мястото за създаване на колони.
2) Избира се Page Layout _> More Columns -> Columns и се отваря диалогов прозорец.

3) В полето Presets се избира желания вариант на разделяне.
4) В полето Width and spacing се въвежда желаната ширина на колоните и разстоянието между тях. Ако е активирана опцията Equal column width може да се въведе само едно число за ширината на всички колони и едно число за разстоянията между тях. Ако не е активирана опцията, тези данни се въвеждат за всяка колона поотделно.
5) Ако се активира опцията Line between между колоните се вмъква вертикална линия.
6) В полето Apply to се избира област на действие на направените настройки.
7) При активиране на опцията Start new column на актуалната позиция на маркера започва нова колона.
8) Избира се ОК.

--------------------------------------------

Домашна работа
Зад. Да се създаде документ, в който да се запише седмичната програма, като се използва колонен текст и списъци с номериране. Да се форматира по подходящ начин и оформи за придобиване на добър естетически вид.
/Заб./ Текстът да е разположен в долната половина на листа, за да може след принтиране да се прегъне.

<< Предходна Следваща >>