Текстообработка - теория - 3

Текстообработка - теория - 3

<< Предходна Следваща >>

4) НАДНАБОРНИ И ПОДНАБОРНИ ПОЛЕТА

1. Наднаборни и поднаборни полета (маржове, колонтитули).
Те представляват текст, който се отпечатва в горния край (header) или долния край (footer) на документ. Обикновено съдържат номер на страница, дата, име на документ, на глава, автор и др.
2. Номериране на страници.
Insert --> Page Number. От менюто може да се избере номерът да бъде в наднаборното поле /меню Top of Page/ или поднаборното поле /меню Bottom of Page/, а от подменютата се избира къде точно да се разположи номерът. От Page Margins може да се избере готов стил на номер. От Format Page Numbers се избира прозорецът за форматиране на номера /формат на номера и задаване на начален номер на страницата/. От Remove Page Nimbers номерата на страниците се изтриват.
Номерът на страница може да се форматира по познатия начин, като форматирането на номерт в която и да е страница води до форматиране на номерата във всички страници.
3. Създаване на наднаборни и поднаборни полета.
При двукатно щракване в наднаборно или поднаборно, може да се въвежда и редактира в него. Появява се и менюто Design със следните инструменти

1 - Може да се избере стил на наднаборното поле
2 - Може да се избере стил на поднаборното поле
3 - Вмъкване, форматиране и изтриване на номер на страниците
4 - Вмъкване на дата и/или време
5 - Вмъкване на картинка от файл
6 - Вмъкване на картинка от Clip Art
7 - Превключване от поднаборно към наднаборно поле
8 - Превключване от наднаборно към поднаборно поле
9 - Преминаване към предходно или следващо наднаборно/поднаборно поле
10 - Избиране на различно наднаборно и/или поднаборно поле за първата страница /Different First Page/, за четни и нечетни страници /Different Odd & Even Pages/; скриване/показване на текстовата част на документа
11 - Задава горен и долен отстъп за наднаборното и поднаборното поле
12 - Преминаване от наднаборно/поднаборно поле към текстовата част на документа
4. Вмъкване на бележки под линия.
Поставя се маркера в края на определена дума и се избира от References -> Insert Footnote /за бележка под линия в края на страницата/ или References -> Insert Endnote /за бележка под линия в края на документа/. Повече настройки предлага прозорецът Footnote And Endnote, който се появява при щракване в показалецът на панела Footnotes.

Оттук могат да се избират следните настройки:
- Footnotes - Вмъкване на бележка под линия в страницата. Възможните варианти са: накрая на страницата /Bottom of page/ и под текста /Below text/
- Endnotes - Вмъкване на бележка под линия за целия документ. Възможните варианти са: накрая на документа /End of document/ и в края на секция в документа /End of section/
- Convert - Конвертиране между отделните видове бележки под линия
- Number Format - формат на номерата /арабски, римски цифри, латински, български букви и т. н./
- Symbol - избор на символ, ако номерирането се прави не с числа, а със знаци
- Start at - откъде да се стартира номерирането
- Numbering - номерирането на бележките под линия може да продължи след номерацията от предната страница или да бъде различно за всяка секция
5. Създаване на воден знак.
Създаването на воден знак може да стане от Page Layout -> Watermark. Също воден знак се поставя и ако в наднаборното поле се вмъкне картинка или надпис

<< Предходна Следваща >>