Текстообработка - теория - 2

Текстообработка - теория - 2

<< Предходна Следваща >>

3) СПИСЪЦИ С ИЗБРОЯВАНЕ И НОМЕРИРАНЕ

Списъците могат да се създават като най-напред се избере съответния инструмент и след това се въведе текстът или като най-напред се маркира въведеният текст и след това се избере съответния инструмент.
1. Съставяне на списъци с изброяване (булети).
Използва се инструментът "Bullets" (1)

От падащото меню може да се избере стилът на номериране сред последно използваните, а ако се избере Define New Bullet се появява прозорец с допълнителни настройки. Може да се избере друг символ (от бутоните Symbol и Picture), да се форматира този символ (от бутон Font), да се зададе подравняване (поле Alignment).
2. Съставяне на списъци с номериране.
Използва се инструментът "Numbering" (2)
От падащото меню може да се избере:
- символът за булетите сред последно използваните
- Define New Number Format - появява се прозорец с допълнителни настройки. Може да се избере стил - арабски, римски цифри, малки или главни букви и т. н. (от полето Number Style), да се определи формат (от полето Number Format), да се форматира този символ (от бутон Font), да се зададе подравняване (поле Alignment).
- Set Numbering Value - може да се избере от кой номер да започне номерирането, както и дали да се създаде нов списък или да бъде продължен предходен списък
3. Използване на списъци с няколко поднива.
Използва се инструментът "Multilevel List" (3)
От падащото меню може да се избере:
- видът на списъка с нива
- Ghange List Level - избира се ниво за текущия или избраните елементи на списъка
- Define New Multilevel List - от диалоговия прозорец може да ес правят настройки за нивата /стил, форматиране, подравняване, отстъпи/
- Define New List Level - от диалоговия прозорец може да се създаде стил със списък на нива
Нивото на елемент се снишава с клавиша Tab и се повдига с клавишната комбинация Shift + Tab.
Ако бъде избран елемент или елементи от списък от иструмента Increase Indent може да се повдигне нивото (4), а от инструмента Decrease Indent може да се сниши нивото.(5). Ако бъде избран целият списък от същите инструменти може да се увеличи или намали десния отстъп.
4. Добавяне на елемент към списък – поставя се маркерът до мястото на вмъкване, след това се натиска Enter и се въвежда новия текст.
5. Премахване на номера или знаци от списък – маркира се съответният елемент и от лентата с инструменти се изключва бутонът на съответния инструмент (или от менюто на съответния вид списък се избира None).
6. Форматиране на списъци.
Празни редове или редове без точки и номера се оставят с клавишната комбинация Shift + Enter.
За завършване на списъка се натиска два пъти Enter или се използва клавиша Backspace (<--), за да се изтрие последния символ за означаване на списък, който се е получил при преминаване на нов ред.
Може да се преобразува списък с изброяване в списък с номериране (и обратно), като се маркира списъка и се избере инструментът Numbering (Bullets).
Чрез инструментите върху размерната линия се определя ( с помощта на ляво влачене) отстъпа на първия ред на всеки елемент в списъка, отстъпа на всички останали редове в списъка, а табулатора (изглежда като буквата L) определя разстоянието между текста на първия ред от всеки елемент на списъка и знака за изброяване или знака за номер.

Задача.
1. Създайте документ в Word с име "10nai-", озаглавен "Десетте най-...", в който да направите две класации за десетте най-любими артисти, музиканти, уч. предмети, ястия, ..., оформени като списък с две нива (едното ниво - заглавията на двете класации, а другото - съдържанието на класациите).
2. Форматирайте по подходящ начин списъка.
3. Оформете документа по подходящ начин (напр. заглавието да се преобразува в Word Art обект и да се форматира, да се вмъкнат и форматират картинки от клип арт или Интернет, да се форматира по подходящ начин текста, ...).

<< Предходна Следваща >>