Текстообработка

Текстообработка

Следваща >>

1) ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИМВОЛИ

1. Вмъкване на символи.
1) Избира се Insert --> Symbol --> Symbols
2) В страница Symbols от полето Font се избира желания набор символи от списъка. Най-често използваните са:
- Symbol – гръцки букви, математически означения, знаци за търговски марки, запазени права и др.
- Normal Text – букви с ударения, символи на парични единици, знак за параграф и др.
- Wind Dings – иконки на часовници, пликове за писма, телефони, знаци на зодии и др.
3) Избира се символ.
4) Избира се Insert.
2. Вмъкване на специални знаци.
Insert --> Symbol --> Special Characters --> избор на знак --> Insert
Някои от най-често ползваните специални знаци:
- En Dash – тире, съвпадащо със стандартното;
- Em Dash – малко по-голямо от стандартното тире;
- En Space – разстояние, малко по-голямо от стандартното;
- Em Space – разстояние, малко по-голямо от En Space;
- Non-breaking Space – разстояние, което няма да бъде прекъснато в края на реда. (Думите, разделени с непрекъсваемо разстояние винаги остават на един и същ ред.);
- Non-breaking Hyphen – непрекъсваемо тире. (Думите, разделени чрез него винаги ще бъдат на един и същ ред.);
- Optional Hyphen – тире, появяващо се само при пренасяне на дума.
3. Използване на клавишни комбинации.
1) Избира се Insert --> Symbol --> Symbols.
2) Избира се желания символ. Ако към избрания символ има присвоена клавишна комбинация, тя се изписва в долния десен ъгъл на прозореца.
3) Избира се Shortcut Key.
4) Маркерът се поставя в полето Press new shortcut key.
5) Натиска се избраната клавишна комбинация.
6) Ако клавишната комбинация е свободна се избира Assign, а ако не е – изтрива се и се натиска друга.
7) Избира се Close.
Може да се избира измежду следните клавишни комбинации:
Shift+клавиш, Ctrl+клавиш, Alt+клавиш, Ctrl+Alt+клавиш, Alt+Shift+клавиш, Ctrl+Shift+клавиш, Alt+Ctrl+Shift+клавиш.

Задача.
Създайте си визитка, като спазвате следните изисквания:
- изберете символ, задайте му клавишна комбинация и го вмъкнете с повторение за горна и долна рамка на визитката;
- пред имената си вмъкнете символа на зодията си, пред адреса, телефона и GSM-а - подходящите за целта символи;
- форматирайте визитката по подходящ начин.

----------------------------------------------

2) ИНСТРУМЕНТЪТ AUTOTEXT

1. Обща информация за AutoText.
С помощта на инструмента AutoText могат лесно и бързо да се вмъкват в документа повтарящи се или често използвани откъси от текст и графики (напр. често повтарящи се адреси, обръщения, точки и параграфи от оферти, фактури, сметки, договори и др., текстове със специално форматиране, графични символи и др.).
Всеки елемент се запомня и вмъква в документа чрез име, съдържащо максимум 32 произволни символа (допуска се и интервал). Word съхранява текста на елемента заедно с форматирането на символите, параграфите и секциите.
2. Създаване на нов AutoText-елемент.
1) Въвежда се текстът или графиката, които ще се съхранят като AutoText-елемент. Ако вече са въведени само се маркират.
2) Ако е необходимо се форматират символите или параграфите.
3) Избира се Insert -> Quick Parts -> AutoText -> Save Selection To Autotext Gallery.

4) Задава се:
- име на елемента, който по подразбиране се поставя в галерия Autotext;
- категория – може да се използва General или да се създаде нова;
- задава се описание;
- избира се името на шаблона, в който се записва елемента;
- определят се опции за вмъкване – вмъкнане само на съдържани-ето на елемента, вмъкване със знаци за начало и край на параграф, вмъкване със знаци за начало и край на страница. Избира се ОК.
3. Изтриване на AutoText-елемент.
Избира се Insert -> Quick Parts -> Building Block Organizer. От списъка на елементи се избира търсеният елемент и от бутона Delete се изтрива.
4. Дефиниране на клавишна комбинация за AutoText-елемент.
1) Избира се File -> Options -> Customize Ribbon -> Keyboard Shortcuts -> Customize.
2) В полето Categories се маркира Building Bloks.
3) В списъчното поле с всички AutoText-елементи се маркира съответния елемент.
4) Маркерът се поставя в полето Press new shortcut key и се натиска избраната клавишна комбинация.
5) Натиска се бутонът Assign.
5. Вмъкване на AutoText-елемент.
а) директно;
1) Маркерът се поставя на мястото за вмъкване.
2) Въвежда се името на елемента и се натиска Enter. /Въвеждането може да стане и след написването и на първите 4 букви от името на елемента, ако са уникални/.
б) чрез избор от списъка с AutoText-елементи;
1) Маркерът се поставя на мястото за вмъкване.
2) Избира се Insert -> Quick Parts -> AutoText.
3) От списъка на елементи в съответната категория се избира търсеният елемент и той се вмъква в документа.
в) чрез избор от Autotext органайзера
1) Маркерът се поставя на мястото за вмъкване.
2) Избира се Insert -> Quick Parts -> Building Block Organizer.
3) От списъка на елементи се избира търсеният елемент и той се вмъква в документа от бутон Insert.
в) чрез клавишна комбинация – поставя се маркерът на мястото за вмъкване и се натиска клавишната комбинация.

Задача.
В документа с визитката, дефинирайте за нея AutoText-елемент с име vizitka, задайте на елемента клавишна комбинация и го вмъкнете в документа неколкократно до запълване на страницата.

Следваща >>