Въведение във VBA - 3/3

Въведение във VBA - 3/3

<< Предходна

3) УСЛОВЕН ОПЕРАТОР

1. Какво представлява условния оператор.
Условен оператор се използва, когато изпълнението на кода зависи от това, дали е изпълнено дадено логическо условие или не е изпълнено. Логическото условие се записва с помощта на знаци за сравнение и/или логически оператори.
2. Форми на условен оператор.
а) If (кратък вариант);

If Логическо условие Then Оператор
Ако е изпълнено логическото условие (логическият израз има стойност true) се изпълнява действието, посочено в оператора. Може да се поставят и повече от един оператор, разделени помежду си с двуеточие.
б) If (пълен вариант);
If Логическо условие Then
Оператор1
..........
ОператорN
End If

Ако е изпълнено логическото условие (логическият израз има стойност true) се изпълнява действието (действията), посочено в оператора (операторите). Тук може да се запишат повече от един оператор, като всеки се поставя на нов ред.
в) If / Else (кратък вариант);
If Логическо условие Then ОператорA Else ОператорB
Ако е изпълнено логическото условие (логическият израз има стойност true) се изпълнява действието, посочено в операторA, а в противен случай (ако логическият израз има стойност false) се изпълнява операторB. Може да се поставят и повече от един оператор, разделени помежду си с двуеточие.
г) If / Else (пълен вариант);
If Логическо условие Then
ОператорA1
…………
ОператорAN
Else
ОператорB1
…………
ОператорBN
End If

Ако е изпълнено логическото условие (логическият израз има стойност true) се изпълнява действието (действията), посочено в операторA (операторитеA), а в противен случай (ако логическият израз има стойност false) се изпълнява действието (действията), посочено в операторB (операторитеB).

------------------------

4) ЦИКЛИ

1. Цикъл
Цикълът е част от алгоритъм, който се повтаря многократно.
Процесът на изпълнение на операторите в структурата на цикъла се нарича итерация. Според това, дали знаем предварително броя на итерациите или той зависи от някакво условие, циклите се делят на фиксирани и неопределени.
2. Цикъл For… Next…
For име на променлива=начална ст-ст To крайна ст-ст [Step стъпка]
Команди
Next [име на променлива]

3. Цикъл с предусловие.
а) Do While

Do While лог. усл. за продължаване на цикъла
Команди
Loop

При стойност true на лог. усл. се изпълняват командите в тялото на цикъла, а при стойност false – не се изпълняват. Ако в началото лог. Усл. не е вярно, то цикълът не се изпълнява нито веднъж.
б) Do Until
Do Until лог. усл. за прекратяване на цикъла
Команди
Loop

При стойност false на лог. усл. се изпълняват командите в тялото на цикъла, а при стойност true – не се изпълняват. Ако в началото лог. усл. за прекратяване е вярно, то цикълът не се изпълнява нито веднъж.
4. Цикъл с постусловие.
а) Do… Loop While

Do
Команди
Loop While лог. усл. за продължаване на цикъла

При стойност true на лог. усл. се изпълняват командите в тялото на цикъла, а при стойност false – не се изпълняват. Цикълът се изпълнява поне веднъж.
б) Do… Loop Until
Do
Команди
Loop Until лог. усл. за прекратяване на цикъла

При стойност false на лог. усл. се изпълняват командите в тялото на цикъла, а при стойност true – не се изпълняват. Цикълът се изпълнява поне веднъж.
5. Прекратяване на цикъл преди края
Команди:
Exit For (за цикъл For… Next)
Exit Do (за цикъл Do…)

<< Предходна