Въведение във VBA - 2/3

Въведение във VBA - 2/3

<< Предходна Следваща >>

2) ПРОМЕНЛИВИ, КОНСТАНТИ, ФУНКЦИИ ВЪВ VBA

1. Променливи.
Променливата е име, което се дава на област от паметта, в която се съхраняват данни от някакъв тип.
Името на променливата трябва да започва с буква, да не съдържа интервал, точка или символ за означаване на математическа операция. Името на променлива е нечувствително към регистъра – т.е. имената АВс и авс са имена на една и съща променлива.
Може да се използва неявен начин на задаване на променлива, чрез присвояване на стойност с помощта на символа „=”.
Другият начин е да се дефинират предварително променливите. Това се прави с помощта на служебната дума Dim
Пример:
Dim Suma
Dim Suma As Single
Dim Suma As Currency, Razhod As Currency

Стойността по подразбиране на някои типове променливи:
Стрингове – празен низ
Числа – 0
Променливи от тип Boolean – false
Дати – 30 декември 1899
2. Константи.
Това са стойности, които не се променят в хода на програмата. Името на константа отговаря на правилата за имена на променливите. Обявяването става по следния начин:
Const Pi As Single =3,1415
3. Аритметически и низови оператори.
+ - събиране
- - изваждане
* - умножение
/ - деление
\ - целочислено деление
Mod – остатък при целочислено деление
^ - степенуване
& - конкатенация (слепване) на низове
4. Логически оператори.
Конюнкция (AND) – Ако стойностите на А и В са едновременно TRUE, то и резултатът е TRUE, а в останалите случаи е FALSE. Пример: A AND B.
Дизюнкция (OR) – Ако стойностите на А и В са едновременно FALSE, то и резултатът е FALSE, а в останалите случаи е TRUE. Пример: A OR B.
Логическо отрицание (NOT) – Ако стойността на А е TRUE, резултатът е FALSE и обратно. Пример: NOT A.
5. Приоритет на операциите.
^ - Степенуване
- - Унарен минус
* / - Умножение и деление
\ - Целочислено деление
Mod - Остатък при целочислено деление
+ - - Събиране и изваждане
& - Конкатенация
< <= > >= = <>
NOT
AND
OR
6. Основни типове данни.

7. Процедури и функции
Sub име на процедурата
        Оператори
End Sub

Function име на функцията
        Оператори
End Function

Някои вградени функции:
1) Математически:


2) За преобразуване на данни:

3) За дата и време

4) Низови

<< Предходна Следваща >>