Програмиране в Интернет - теория - 3/10

Програмиране в Интернет - теория - 3/10

4) ОСНОВНИ JAVASCRIPT ОПЕРАТОРИ

1. Математически оператори.
а) Оператор за събиране (+).

Могат да се събират две или повече числа, числа и стойности на променливи или само стойности на променливи. Може да се слепват текстове. Резултатът автоматично се преобразува в подходящ тип. (Напр. при събиране на цяло и дробно число, резултатът е число с плаваща запетая., при събиране на цяло число и текст резултатът е текст).
б) Оператор за изваждане (-).
в) Оператор за умножение (*).
г) Оператор за деление (/).

Трябва да се внимава да не се получи деление на нула. Резултатът в този случай е неопределен и зависи от браузъра. При деление на две цели числа, които не се делят без остатък, резултатът се преобразува до число с плаваща запетая (т. е. дробно). При някои браузъри резултатът 0.75 може да се изведе като .75.
д) Оператор за деление по модул (%).
Резултатът е остатъкът при деление на едно число на друго. Напр. резултатът при: 11%5 е 1. Ако едното число се дели точно на другото, резултатът е 0.
е) Оператор за инкрементиране (++).
Увеличава стойността на променлива с 1. Има значение дали операторът се поставя преди или след променливата. Ако е поставен преди променливата, първо се увеличава стойността с единица и после се изпълнява останалата част от конструкцията.
Пример:
var num=2;
var result=++num;
И това е еквивалентно на:
var num=2;
num=num+1;
var result=num; (Накрая num има стойност 3, result – стойност 3)
Ако операторът е поставен след променливата, първо се изпълнява останалата част от конструкцията, а след това се увеличава стойността с единица.
Пример:
var num=2;
var result=num++;
И това е еквивалентно на:
var num=2;
var result=num;
num=num+1; (Накрая num има стойност 3, result – стойност 2)
ж) Оператор за декрементиране (- -).
Намалява стойността с 1. Ако е поставен преди променливата, първо се намалява стойността с единица и после се изпълнява останалата част от конструкцията. Ако операторът е поставен след променливата, първо се изпълнява останалата част от конструкцията, а след това се намалява стойността с единица.
з) Оператор за унарно отрицание (-).
Поставя се пред число или променлива и променя знака им – от положителни стават отрицателни и обратно.
2. Оператори за присвояване.
а) Оператор за присвояване (=).

Служи за задаване на нова стойност на променлива.
Пример:
var suma=1000;
б) Оператор за прибавяне и присвояване (+=).
Този оператор прибавя стойността от дясната страна към променливата от лявата страна и след това присвоява на променливата в ляво новата стойност.
Пример:
var suma=1000;
suma+=1;
И това е еквивалентно на:
var suma=1000;
suma=suma+1;
б) Оператор за изваждане и присвояване (- =).
Този оператор изважда стойността от дясната страна от променливата в лявата страна и след това присвоява на променливата в ляво новата стойност.
Пример:
var suma1=1000;
var suma2=500;
suma1-=suma2;
И това е еквивалентно на:
var suma1=1000;
var suma2=500;
suma1=suma1-suma2;
в) Оператор за умножение и присвояване (*=).
Този оператор умножава стойността от дясната страна с променливата в лявата страна и след това присвоява на променливата в ляво новата стойност.
г) Оператор за деление и присвояване (/=).
Този оператор дели променливата от лявата страна на стойността от дясната страна и след това присвоява на променливата в ляво новата стойност.
д) Оператор за деление по модул и присвояване (%=).
Този оператор дели променливата от лявата страна на стойността от дясната страна и след това присвоява на променливата в ляво остатъкът от делението.
3. Оператори за сравнение.
Операторите за сравнение служат за създаване на логически условия най-често при условни конструкции и цикли. Тези оператори могат да върнат една от двете стойности: true (истина) или false (лъжа).
Използват се шест оператора:
== (равно на) - Връща true, ако стойностите от двете страни на оператора са равни.
!= (различно от) - Връща true, ако стойностите от двете страни на оператора не са равни.
> (по-голямо от)
< (по-малко от)
>= (по-голямо или равно)
<= (по-малко или равно)
4. Логически оператори.
AND (&&) - Логическо “и”
OR (||) - Логическо “или”
NOT (!) - Логическо отрицание
5. Приоритет на операциите.
1) Скоби – ( );
2) Унарно или логическо отрицание - - !;
3) Умножение, деление, деление по модул - * / %;
4) Събиране, изваждане - + -;
5) Сравнение за неравенство - < <= > >=;
6) Сравнение за равенство - == !=;
7) Логическо “и” - &&;
8) Логическо “или” - ||;
9) Присвояване - = += -= *= /= %=.

<< Предходна Следваща >>