Предпечатна подготовка - теория - 4/5

Предпечатна подготовка - теория - 4/5

4) РАБОТА С ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ ГОТОВИ ФАЙЛОВЕ В СИСТЕМА ЗА ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

1. Вмъкване на графични изображения
Вмъкването става от File -> Place. Избира се графичния файл и се провлачва в полето до определен размер.
2. Изрязване на графика.
Избира се вмъкнатата графика, а след това и инструмента за изрязване Cropping. С влачене се издърпват водачите до желания размер. Вътре в графиката се задържа натиснат бутона на мишката до превръщане на показалеца в ръка и се мести графиката с влачене.
3. Поставяне на обект в рамка
Чертае се или се избира вече начертана рамка (от инструментите с пресечените черти) и се избира File -> Place.
От Element -> Text Wrap се избира начина на разположение на текста спрямо графичния обект.
Забележка – не могат да се изрязват графики с рамки.
4. Ограждане на обекти (отнася се както за вмъкнати графични изображения, така и за текстови полета и начертани графични обекти).
Избира се обект за ограждане.
След това се избира Utilities -> Plug-Ins -> Keyline.

В полето Extends се дефинира просранството между ограждането и контура на обекта.
Избира се една от двете опции:
- Bring keyline to front of object –ограждането се постава пред обекта
- Send keyline behind object – ограждането се поставя зад обекта.
От бутон Attributes може да се избере цвят и шарка за ограждането и цвят и дебелина на рамката на ограждането.
Избира се ОК за задаване на ограждане или Remove за изтриване на текущо ограждане.
За разделяне на ограждането от неговия обект се избира самия обект и Element -> Ungroup.

<< Предходна Следваща >>