Предпечатна подготовка - теория - 3/5

Предпечатна подготовка - теория - 3/5

3) СЪЗДАВАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТ В СИСТЕМА ЗА ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

1. Маркиране на текст
Избира се инструментът за текст и се прави ляво влачене до обхващане на текста.
2. Местене (копиране)
По познатите начини с помощта на командите Cut (Copy) и Paste. А с командата Edit -> Paste Multiple се вмъкват няколко копия.
3. Подравняване на текста
Подравняването се извършва чрез Type -> Alignment. Може да се избере ляво, дясно подравняване, центриране, обикновено двустранно подравняване (подравняват се двустранно само пълните редове), пълно двустранно подравнянане (подравняват се двустранно и непълните редове).
4. Форматиране на текста.

Избира се от контролния палет какво форматиране ще правим - на знаци или параграфи.
При форматиране на знаци избираме шрифта, размер на знаците, разстояние между знаците (тракинг), допълнителни настройки за разстояние между двойка знаци (кърнинг), ширина на знаците в проценти (при по-голямо от 100% число знаците стават по-широки, а при по-малко - по-тесни), разположение на знаците спрямо позицията на реда. От бутончетата в контролния палет може да се избира:
Normal – нормален текст
Bold – удебелени символи
Italic – наклонени символи
Underline – подчертани символи
Reverse – символите се оцветяват с цвета на хартията
Strikethrough – зачертани символи
Caps/Small Caps – малките букви се извеждат като умалени версии на главните букви
All Caps – малките букви се извеждат като главни букви с нормален размер
Superscript – горен индекс
Subscript – долен индекс
Може да се зададе цвят на текста – от цветовата палитра.
Още възможности за форматиране се виждат в прозореца, който се появява при двукратно щракване с мишката върху иструмента:

При форматиране на параграфи се избира вид на подравняването, отстъпи, междуредово разстояние.
5. Прекъсване на ред.
Нов абзац – Enter
Нов ред, но не нов абзац – Shift + Enter
6. Текстови карета (вид текстови блокове).
Избира се инструментът за чертане на рамка (правоъгълник, елипса или многоъгълник с пресечени линии), начертава се формата, после се избира инструментът за писане на текст, щраква се във фигурата и се пише.
7. Продължаване на текстови блокове (преливане от блок в блок)
Чертае се втория блок, избира се препълнения текстов блок, щраква се върху червения манипулатор долу и се щраква в новия блок.
8. Прекъсване на текстови блокове
Избира се блока, а после Ctrl + Shift + щракване върху знака "+" в горната му част.
9. Прекъсване на последователност от текстови блокове
Избира се блокът, който искаме да премахнем от последователно свързаните текстови блокове и се прилага Element -> Frame -> Remove From Threads.
10. Разполагане на текст около обект.
Избира се обектът, около който ще се поставя текст. После се избира Element -> Text Wrap.

От там се определя разположението на текста спрямо обекта и се задават стойности за мястото между текста и края на обекта. После обектът се придърпва върху текста.
11. Бита буква.
Бита буква е голяма буква в началото на абзац, която се простира на няколко реда. Най-напред се избира инструмента за текст и маркера се поставя на мястото, където трябва да се появи битата буква. Избира се Utilities -> Plug-Ins -> Drop Cap.

В поле Size се определят брой редове, които да заемат буквата. Натиска се Apply. С Preview или Next може да се преместим на нов абзац и да поставим друга бита буква.
Премахването на битата буква става отново от диалоговия прозорец Drop Cap като се избере Remove.
12. Номериране на страници.
Избира се инструментът за текст. Провлачва се мишката на мястото, където ще се сложи номера и се натиска Ctrl + Alt + P. Може да се форматира по подходящ начин.
13. Колонен текст.
Колонен текст се задава от Layout -> Column Guides.

Определя се броя на колоните и разстоянието между тях. С влачене може ширината на колоните да се променя.

<< Предходна Следваща >>