АРХИВ - Състезание 2007/2008 година

----------------------------------------------------------------
ВЪПРОСИ - І КРЪГ:
1. На колко бита информация отговаря 1 терабайт?
2. Коя програма не се използва за предпечатна подготовка?
А) InDesign
Б) CorelDraw
В) QuarkXPress
Г) Scribus
Д) Gnumeric
3. Кой е първият браузер с графичен интерфейс и през коя година е създаден?
А) 1991г – Opera
Б) 1991г – Mozilla
В) 1992г – Internet Explorer
Г) 1993г – Mosaic
Д) 1995г – Netscape Navigator
4. Кое от изредените числа не изразява скорост на въртене на твърдия диск?
А) 5400rpm
Б) 7200rpm
В) 8600rpm
Г) 10000rpm
Д) 15000rpm
5. За какво се може да се използва програмата Virtual Dub?
А) За разделяне на видеоклип
Б) За запис на дискове
В) За създаване на web страници
Г) За добавяне на диаграма към текстов документ
Д) За конвертиране на музика от формат OGG във формат MP3
6. Как можем да създадем от документ, написан в Word, web страница?
А) File -> Save as Web Page
Б) Insert -> Hyperlink
В) Edit -> Go To
Г) View -> Web Layout
Д) Tools -> Online Collaboration -> Web Discussions
7. Какво е „Kernel”?
А) Ядро на ОС
Б) Команда в MS-DOS
В) Антивирусна програма
Г) Език за програмиране
Д) Модел TV тунер
8. Софтуерът, който може да се свали по Интернет безплатно и да се ползва неограничено време се нарича ...:
А) Download
Б) Freeware
В) Shareware
Г) Unlimited
Д) Filefree
9. Какво е „дефрагментиране”?
10. С какво е известен в информатиката Джон фон Нойман?

Към отговорите

----------------------------------------------------------------
ВЪПРОСИ - ІІ КРЪГ:
1. На кое десетично число е равно двоичното 1010100(2)?
2. Какъв тип информация е записана във файла с име "Alpha.ape"?
А) Звуков
Б) Текстов
В) Програмен
Г) Графичен
Д) Видео
3. Кое от изброените не е браузър?
А) Konqueror
Б) Maxthon
В) Safari
Г) Kopete
Д) Flock
4. Кое е основното предназначение на операционната система?
А) Решаване на конкретни потребителски задачи
Б) Посредник между потребител и компютър
В) Определяне на потребителския интерфейс
Г) Компресиране на данни
Д) Тестване на хардуера при стартиране на компютъра
5. Кое от изброените е плейър?
А) Open Office Impress
Б) E-Promo
В) GAIM
Г) Liquid Media
Д) Helix
6. Коя функция в Excel не може да се използва за закръгляне на числови стойности?
А) RAND
Б) INT
В) ODD
Г) TRUNC
Д) FLOOR
7. Какво е LISP?
А) Органзация на разработчици
Б) Команда в MS-DOS
В) Антивирусна програма
Г) Език за програмиране
Д) Видео плейър
8. С какво свързвате т. нар. MAC адрес?
А) Компютри Macintosh
Б) Файлов трансфер
В) Операционна система
Г) Електронна поща
Д) Мрежова карта
9. Какво знаете за LabelFlash технологията?
10. Как се казва и с какво е известен в областта на информационните технологии директорът на консорциума W3C?


Към отговорите

----------------------------------------------------------------
ВЪПРОСИ - ІІІ КРЪГ:
1. Ако булевите променливи a и b имат съответно стойности true и false, намерете стойността на израза

2. Кое приложение създава файлове във формат XCF?
А) Paradox
Б) GIMP
В) Hot Potatoes
Г) AutoCAD
Д) 3dsMax
3. Кое от изброените приложения в списъка е излишно?
А) Evolution
Б) Mozilla Thunderbird
В) Eudora
Г) Sylpheed
Д) Microsoft Outlook
4. Основната функция на маршрутизатора е...
А) ...да свързва хетерогенни мрежи
Б) ...да избира път, по който да пренасочи пакетите на база IP адреса на получателя
В) ...да преформатира пакетите на LAN-базирани електронни съобщения в SMTP формат
Г) ...да транслира пакетите между Ethernet и Token Ring мрежи
Д) ...да тества изправността на мрежата при всяко включване на компютър в нея
5. Кои са стойностите на променливите х и у след изпълнението на следния фрагмент от програма на Паскал:

А) x=2; y=2
Б) x=3; y=5
В) x=-1; y=-1
Г) x=5; y=5
Д) x=-4; y=-4
6. Какво е MTBF?
А) Очаквано време за работа на твърд диск без повреда
Б) Система за автоматична диагностика на твърд диск
В) Стандарт за дисков интерфейс
Г) Моделът на първия произведен 5,25 инчов твърд диск
Д) Времето за позициониране на матнитните глави върху плочата (плочите) на твърдия диск
7. Кое от изброените действия не може да се извърши в Word?
А) Да се пишат коментари
Б) Да се изпрати писмо до група получатели
В) Да се постави парола на документа
Г) Да се вмъкне звук в документ
Д) Да се запише документът във формат ppt (Power Point)
8. През коя година и къде е създадено българското "Интернет общество"?
А) 1994г - Варна
Б) 1995г - София
В) 1999г - София
Г) 2000г - Страсбург
Д) 2001г - София
9. Какво представляват OCR програмите?
10. Какво знаете за изображението на картинката?


Към отговорите

----------------------------------------------------------------
ВЪПРОСИ - ІV КРЪГ:
1. Ако на твърдия диск (С:) са създадени папките Alpha и Beta, в папката Beta - папка Gama, а в Gama - няколко презентации на Power Point 2003, с коя команда на MS-DOS ще ги копираме в папка Alpha?
2. Какво означава съкращението CDE?
А) Формат за векторна графика
Б) Файлова система на UNIX
В) Графична среда на ОС Solaris
Г) Единица за измерване скоростта на твърд диск
Д) Приложение за изпращане на мигновени съобщения
3. През коя година и от коя фирма е произведен първият патентован 3,5" твърд диск?
А) 1956 г - IBM
Б) 1960 г - Hitachi
В) 1979 г - Quantum
Г) 1983 г - Seagate
Д) 1984 г - Rodime
4. На кого принадлежат култовите думи "640 килобайта трябва да са достатъчни на всеки за всичко"?
А) Стивън Джобс
Б) Пол Алън
В) Бил Гейтс
Г) Линус Торвалдс
Д) Стив Балмър
5. Коя операционна среда работи с файловата система FFS?
А) Windows Vista
Б) FreeBSD
В) OS/2
Г) Knopix
Д) MS-DOS
6. При кой вид компютърна графика се използва терминът "наследяване"?
А) Растерна графика
Б) Векторна графика
В) Фрактална графика
Г) При всички видове
Д) Терминът не се използва при компютърна графика
7. Кога в електронна таблица се появява съобщението за грешка "#NULL!"?
А) Когато за разделител между два адреса вместо запетая се използва интервал
Б) Когато при изчисляване на формулата има деление на нула
В) Когато е зададен грешен аргумент или оператор
Г) Когато е зададен адрес към недопустима клетка
Д) Когато се използва недопустимо име
8. Кое от изброените не е основно направление в информатиката?
А) Програмиране
Б) Кодиране
В) Иконика
Г) Бюротика
Д) Изкуствен интелект
9. Какво представлява LCD технологията?
10. Да се състави програма (на програмен език по избор) която да извежда най-голямото измежду десет, въведени от клавиатурата цели числа?

Към отговорите

----------------------------------------------------------------
ВЪПРОСИ - V КРЪГ (ПОСЛЕДЕН):
1. Колко нули има в байта числото, сума на двоичните числа 100101(2) 10101(2)?
2. Кой от изброените файлове не може да се чете?
А) DOC
Б) RTF
В) OGG
Г) TXT
Д) DOCX
3. Кое от изброените не е мрежов протокол?
А) DHCP
Б) NetBEUI
В) BusLAN
Г) TCP
Д) SSH
4. Коя фирма е разработила първият в света еластичен дисплей?
А) Samsung
Б) CTX
В) MAG
Г) Sony
Д) Philips
5. Какво е KDE?
А) Модел оптични устройства на фирмата NEC
Б) Работна среда
В) Операционна система
Г) Текстов редактор
Д) Фирма производителка на дисплеи
6. Коя грешка при въвеждане на формула в Excel Auto Correct не разпознава като грешка?
А) Двойно въведен оператор
Б) Липсваща отваряща или затваряща скоба
В) Използване на относителен вместо абсолютен адрес
Г) Вместо знака за умножение въведено Х
Д) Допълнително въведена десетична запетая
7. Какво е РЕ 2?
А) Протокол
Б) Модел кутия за компютър
В) Технология за принтиране при висока резолюция
Г) Текстов редактор
Д) Среда за програмиране
8. Кое от изброените не е система за управление на бази от данни?
А) Oracle
Б) dBase
В) FoxPro
Г) Cliper
Д) Informix
9. Ако имате възможност на компютъра си да инсталирате само десет програми/приложения кои бихте си инсталирали и защо /оценява се способността да аргументирате лично мнение/?
10. Да се състави програма (на програмен език по избор), която при въведено изречение от клавиатурата с не повече от 100 букви, завършващо с точка, да променя всички срещащи се букви "а" на "е" и да извежда новото изречение.

Към отговорите

----------------------------------------------------------------
ОТГОВОРИ - І кръг

1. 1 ТВ = 1024 GB =1024.1024 MB = 1024.1024.1024 B = 1024.1024.1024.8 b = 8 589 934 592 b
2. Gnumeric - това е офис приложение за създаване и работа с електронни таблици
3. 1993 г - Mosaic
4. 8600 rpm
5. Програмата Virtual Dub може да се използва за разделяне на видеоклипове
6. File -> Save as Web Page
7. "Kernel" е ядро на операционна система
8. Freeware
9. Когато се записва даден файл, главите на хард диска го записват в последователни сектори. С течение на времето се трият и записват много файлове, някои от тях увеличават или намаляват размера си. Това води до записването им в непоследователни сектори и накъсването им на стотици части (фрагменти), което забавя четенето им от главите на хард диска. За да се оптимизира работата на хард диска, се извършва процесът "дефрагментиране", при който се сглобяват файловете в последователни сектори, но и се оптимизира достъпа до тях като си записват в по-бързи сектори на твърдия диск.
10. През 1946 г. Джон Фон Нойман /1903-1957/ представя проект за изграждане на автоматична изчислителна машина наречена EDVAC. Тя се основава на следните основни принципи:
- Машините с електронни елементи трябва да работят с двоична, а не с десетична бройна система. Последното е идея на Джон Атанасов, реализирана в АВС.
- Аритметичното устройство на ЕИМ се конструира на основата на електронна схема за извършване на операция събиране /двоичен суматор/. Останалите аритметични действия са производни на събирането.
- Програмата, която управлява работата на ЕИМ, се съхранява в паметта на машината заедно с междинните числови резултати.

----------------------------------------------------------------
ОТГОВОРИ - ІІ кръг

1. 1010100(2) = 84(10)
2. "Alpha.ape" - звуков файл
3. Kopete не е браузър, а клиент за обмяна на съобщения, работещ под Linux с графична среда KDE
4. ОС е посредник между потребител и компютър
5. Helix
6. RAND - за избиране на случайно число от 0 до 1
7. LISP е език за функционално програмиране
8. MAC адресът е уникален идентификатор на всеки възел в мрежата (т. е. терминът е свързан с мрежовата карта на компютъра)
9. LabelFlash е технология, с помощта на която могат да се надписват дискове в самото оптично устройство. Поддържа се само от NEC, за модели устройства, завършващи на 1. Дисковете, върху които може да се гравира са специални (засега ги произвеждат само някои производители, като Fujifilm и Memorex). Тези дискове имат специален слой, който взаимодейства с лазера. Този слой се намира под поликарбонатната дискова повърхност, поради което са по-издържливи от останалите. Поддържаната резолюция е над 400 dpi.
10. Тим Бърнърс-Лий е английски физик, основоположник и създател на World Wide Web. Бърнърс-Лий и неговата "дясна ръка" Робърт Каилиау, работейки в Европейската лаборатория по физика на елементарните частици обмисляли начин за обработка и предоставяне на резултатите от научни изследвания в реално време. През есента на 1990 год. се появяват първите уеб-сървър и уеббраузър, написани собственоръчно от Бърнърс-Лий в програмната среда NeXTStep. През лятото на 1991 год. проектът "WWW", покорил вече учените в Европа, пресича океана и се влива в проекта "Internet". Днес Лий е директор на съвета по стандартите към W3C.

----------------------------------------------------------------
ОТГОВОРИ - ІІІ кръг

1. false
2. GIMP
3. Microsoft Oulook - единствено този пощенски клиент от изброените не работи под Linux
4. Основната функция на маршрутизатора е да избира път, по който да пренасочи пакетите на база IP адреса на получателя
5. x=-1; y=-1
6. MTBF(Mean Time Between Failure) е очакваното време за работа на твърд диск без повреда
7. В Word не може да се запише документ във формат ppt (Power Point)
8. Рождената дата на "Интернет общество - България" е 4 декември 1995 г. в София от ентусиасти интернавти, сред които и пионерите в областта на Интернет Димитър Ганчев, Димитър Киров (загинал 2002 г. в автомобилна катастрофа) и Вени Марковски.
9. OCR програмите са програми за разпознаване на текст, които позволяват да се сканират печатни текстове и да се зареждат директно в текстообработваща програма. Най-напред се стартира програмата, избира се областта с текста, която ще се сканира, както и програмата, към която ще бъде препратен сканирания текст. След сканирането текстът се появява в тази програма (напр. Word).
10. Пингвинът Тъкс (Tux) е официалната емблема на операционната система ГНУ/Линукс. Тя е създадена от Лари Юинг през 1996. Идеята, емблемата на Линукс да бъде пингвин, идва от Линус Торвалдс, създателят на ядрото на Линукс - той е ухапан от пингвин, когато е бил в Австралия.

----------------------------------------------------------------
ОТГОВОРИ - ІV кръг

1. Командата е: copy С:\Beta\Gama\*.ppt С:\Alpha
2. CDE (Common Desktop Environment) - графична среда за Solaris, Sun OS, HP-UX и други комерсиални UNIX-производни операционни системи.
3. Първият патентован 3,5" твърд диск е произведен от щотландската фирма Rodime през 1984 г. Патентът й е признат след спечелено дело срещу Seagate.
4. Думите "640 килобайта трябва да са достатъчни на всеки за всичко" са изречени от Бил Гейтс през 1981 г в отговор на въпроса какви ще са бъдещите капацитети на компютрите
5. FFS ( Fast File System) е файловата система на BSD и нейните производни (FreeBSD и др.)
6. Наследяване се използва при фракталната графика
7. Съобщението за грешка "#NULL!" в ЕТ се появява, когато за разделител между два адреса, вместо запетая се използва интервал
8. Основните направления в информатиката са: математическо осигуряване, програмиране, иконика, бюротика и изкуствен интелект. А кодирането не е основно направление, а е една от двете основни дейности в програмирането (другата е алгоритмизиране).
9. LCD (Liquid Crystal Display) - монитори с течни кpистaли. Те са много по-тънки, лeки, консумират по-малко енергия от CRT мониторите, но са по-скъпи. От задната им част се излъчва ярка бяла светлина. Предната nовърхност е съставена от течни крuсталu, кoитo са контролирани от транзистори и блокират част от нея. По този начин се изгражда изображението на eкpaнa.
10.

----------------------------------------------------------------
ОТГОВОРИ - V кръг

1. 100101(2) + 10101(2) = 111010(2) и тъй като битовете в байта са 8, то нулите в байта са 4
2. Не се чете OGG, защото това е форват на звуков файл
3. С термина BusLAN не се дефинира вид протокол, а връзка по обща магистрала
4. Philips
5. KDE е най-популярната работна среда на Linux
6. Използването на относителен вместо абсолютен адрес не се открива от AutoCorrect, защото не е грешка в синтаксиса на дадена функция, а е семантична (смислова) грешка
7. РЕ 2 е текстов редактор
8. DBase не е система за управление на бази от данни, а програмен език за описание на алгоритмите за управление на базите данни
9. Този въпрос търпи различни интерпретации. Всеки от състезателите е посочил различен набор от програми. Няколко от тях обаче, се повтарят: WinAmp, Skype, PhotoShop
10.


Победител в ІІІ-то задочно училищно състезание по компютърни науки е Драгомир Балинов от 10а клас.
ЧЕСТИТО!