Типове данни. Оператор за присвояване. Изрази - упражнение

Типове данни. Оператор за присвояване. Изрази - упражнение

Зад. 1. Кои от изброените последователности от символи не може да бъде име на константа или променлива?
а) suma
б) a1
в) 1R
г) shah mat
д) razlika_100
е) game!

Зад. 2. От кой тип са данните?
а) 72
б) 7.413
в) 'Z'
г) 100 000
д) true
е) 1.2E-212
ж) '5'

Зад. 3. Вярно ли е, че:
- Константите променят стойността си по време на изпълнение на програмата;
- MonaLisa и Monalisa означават една и съща променлива;
- Текстовите константи се заграждат в скоби;
- '\n' е специален символ за нов ред.

Зад. 4. Нека текущата стойност на променливата result e 7. След изпълнението на действието result*=3 текущата стойност е...
а) 7
б) 21
в) 9
г) 5

Зад. 5. Нека текущата стойност на променливата mm е 13,5678687. Какъв е резултата след изпълнението на програмния ред:
cout << setiosflags(ios::fixed) << setprecision(2) << setw(7) << mm << endl;
а) 13.56787
б) 13.57
в) 13
г) 13.56

Зад. 6. Кои от следните изрази са правилно записани на С++?
а) sqrt(x+5)-4x
б) fabc(z)*sqrt(7)-2
в) x2-4/abs(m)
г) 7*abs(pow(s,3))

Зад. 7. Да се премахнат излишните скоби (ако има такива):
а) (a*(b*(c)))
б) (a+b)+(c/3)
в) (sqrt(p))/q
г) x1/(x2*y)

Зад. 8. Да се пресметне стойността на М:
а) M = (sqrt(y-x)+5)/3*(x+4), ако x = -1 и y = 3;
б) M = fabs(1-sqrt(pow(t-2,2)+5)), ако t=0;
в) M = floor(sqrt(n/1.5*2+1)/2) , ако n=6;

Зад. 9. Да се запишат със средствата на С++ изразите:

Зад. 10. Да се определи резултатът от изпълнението на програмата:
а)

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int x,y;
   x = 0;
   y = x + 5;
   y = x - 5;
   x += 3;
   cout << "Sumata e " << x + y << endl;
   system("pause");
   return 0;
}

б)

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
   float a,b;
   cout << "Vyvedete godinite si: " << endl;
   cin >> a;
   b = 2.5;
   b = ceil(b + sqrt(a));
   cout << "Rezultatyt e " << b << endl;
   system("pause");
   return 0;
}