Присвояване. Описание на алгоритми чрез блок-схеми - упражнение и домашна работа

Присвояване. Описание на алгоритми чрез блок-схеми - упражнение и домашна работа

Присвояване
Знакът =, който използваме в блоковете за елементарно действие на блок-схемите не е знак за равенство, а се нарича знак за присвояване. S = 34 се чете "на S се присвоява стойност 5" или "S получава стойност 5". Променливата вляво приема нова стойност, определена от израза в дясно, но не и обратно. Т. е. записът 34 = S е неправилен.
Записът S = S + 10 е неправилан от гледна точка на математиката, но в информатиката той означава, че новата стойност на S се получава, като към старата се прибави 10.

 
І. (Линейни алгоритми) Да се състави блок-схема за описание на алгоритъм за:
1) Превръщане на произволно зададена градусна мярка на ъгъл в мярка в радиани;
2) Пресмятане на стойността на многочлена М(х) = х2 + 5ху - 3у2 за произволно зададени стойности на х и у.
ІІ. (Разклонени) Да се състави блок-схема за описание на алгоритъм за:
1) Проверка дали произволно зададена година е високосна;
2) Проверка дали произволно зададена година е от 20 век;
3) Проверка дали произволно зададено цяло число е трицифрено;
4) Проверка дали точка с произволно зададени координати принадлежи на защрихованата област:

5) Пресмятане на израза за произволно зададени стойности х и у:

ІІІ. (Циклични) Да се състави блок-схема за описание на алгоритъм за:
1) Намиране на НОД на две числа А и В чрез алгоритъма на Евклид със следното словесно описание: "Докато А и В не са равни, намалявайте стойността на по-голямото със стойността на по-малкото. След достигане на равенство съобщете стойността на А като НОД (А; В)".
2) Пресмятане на сумата на първите N естествени числа за произволно зададена стойност на N.
3) Пресмятане на N! = 1 . 2 . 3 ... N за произволно зададена стойност на N;
4) За пресмятане на следните суми или произведения: