Примерна контролна работа върху раздел "Текстообработка"

Примерна контролна работа върху раздел "Текстообработка"

1. От кое меню може да се форматира въведенo изображение на телефон от диалоговия прозорец със символи Symbol (група Wingdings)?
А/ Insertt;
Б/ Home;
В/ View;
Г/ References.
2.Кое твърдение за AutoText-елемент не е вярно?
А/ Всеки AutoText-елемент има име;
Б/ Името на AutoText-елемент съдържа най-много 32 символа;
В/ Името на AutoText-елемент не може да съдържа български букви;
Г/ Името на AutoText-елемент може да съдържа интервал.
3. За да бъде дефиниран като AutoText-елемент даден текст, той трябва да бъде:
А/ копиран;
Б/ маркиран;
В/ редактиран;
Г/ форматиран.
4. Кой обект обикновено не се поставя в наднаборно или поднаборно поле?
А/ Воден знак;
Б/ Номер на страницата;
В/ Бележка под линия;
Г/ Нова секция.
5.Чрез коя опция новата секция ще започне непосредствено след предходната?
А/ Next page;
Б/ Continious;
В/ Even page;
Г/ Odd page.
6. Чрез кой бутон се вмъква текстово поле?

7. Клавиш Ctrl при рисуване на обект се натиска, за да…
А/ се измести началната точка на чертане в центъра;
Б/ бъде началната точка на чертане в ляво;
В/ се групират обекти;
Г/ се активира мрежата за подравняване.
8. Кое от изброените не се използва при групиране на рисувани обекти?
А/ клавиш Shift;
Б/ панелът на инструмента Selection Pane;
В/ командата Group;
Г/ клавиш Ctrl.
9. В кое меню може да се избира създаване на колонен текст?
А/ Home;
Б/ Edit;
В/ Page Layout;
Г/ View.
10. По кой от начините не може да се премахне номер пред елемент от списък с номериране?
А/ инструмент Numbering -> None;
Б/ Shift + Enter;
В/ Tab;
Г/ От бутона от лентата с инструменти.
11. По кой начин може да се промени цветът на непосетена хипервръзка?
А/ Чрез промяна на стила Hyperlink;
Б/ Чрез промяна на стила Followed Hyperlink;
В/ Чрез диалоговия прозорец Font;
Г/ От инструмента .
12. Кое твърдение за създаването на автоматично съдържание не е вярно?
А/ Броят на показваните нива в съдържанието може да се задава;
Б/ Автоматично съдържание не може да се направи, ако няма зададени и форматирани заглавия и/или подзаглавия;
В/ Създаването и изтриването на съдържание става от едно и също меню;
Г/ Винаги в съдържанието на документа се показват и страниците.
13. Файлът с база от данни, с която се свързва циркулярния документ не може да се създаде с...
А/ Word;
Б/ Excel;
В/ Paint;
Г/ Access.
14. Вярно ли е, че:

  • При ляво влачене на жълтата точка в маркировката на рисуван обект, той променя цвета си - .............
  • Не може да се създаде хипервръзка в текст, ако не е създадена преди това отметка - .............
  • Не може да се смени цветът на номерата в списък, без да се промени цветът на текста в него - .............
  • En Space е по-голямо разстояние от Em Space - .............
  • С командата Flip Vertical може да се завърти рисуван обект на 90o - .............
  • След като се създаде веднъж хипервръзката, не може да се промени целта й - .............
  • Съдържанието на документ може да се защити с парола - .............
  • Циркулярните документи могат да се принтират, но не и да се записват - .............

13. Що е стил, кои са видовете стилове и какво е характерно за тях?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................