Въведение в БД с Access - 1/3

Въведение в БД с Access - 1/3

1) СЪЩНОСТ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БД

1. Общи сведения за БД.
а) основни елементи
- банка от данни - структурирани данни в информационни масиви
- система за управление на БД (СУБД) - система за управление на операциите, извършвани с данните от банката
- БД - банка от данни + СУБД
б) основни структури на БД
- йерархина - данните се подреждат така, че да могат да се представят като дървовидна структура. Осигурява се бърз достъп до данните, но се използва повече памет
- мрежова - структура от определен брой множества от данни, обединени в мрежа. Има бърз достъп до данните, но работата с такава БД е сложна
- релационна - данните са изградени на основата на таблици, наричани релации. Достъпът до данните става чрез предварително създадени връзки между таблиците. Работи се по-бавно, но по-лесно.
2. Основни принципи за изграждане на релационни БД.
а) елементи на релационна БД
- поле - колона на таблица;
- запис - ред на таблица;
- клетка - пресичане на колона и ред;
- ключово поле - поле, което определя еднозначно всеки запис.
б) основни функции на СУБД
- селекция - избиране на редове (записи) от таблицата;
- проекция - избиране на полета от таблицата;
- релациониране - свързване на данни от няколко таблици
3. Основни обекти на БД
- таблици (Tables)- таблици, всеки ред на които представлява запис, а колоните са негови полета. Всички записи съдържат еднакъв брой полета, а всички полета - еднотипни данни, които могат да бъдот числови, текстови, дати, време и т. н.
- заявки (Queries) - извадка от наличните данни по зададени критерии;
- формуляри (Forms) - служат за въвеждане на данни в таблица чрез попълване на полета в удобен за потребителя формат;
- отчети (Reports) - предназначени за отпечатване на данни, които се съдържат в таблици или са подбрани чрез заявки;
- макроси (Macros) - за автоматизиране на повтарящи се действия;
- модули (Modules) - програмират се на езици, специализирани за работа с БД и служат за автоматизирано управление на определени операции.

Следваща >>