Компютърна текстообработка - упражнение 2

Компютърна текстообработка - упражнение 2

Да се изтегли документът и да се форматират елементите му по описаните начини
1. Да се форматира документа по следния начин:

- Размер на листа - А4 (1т), портретна ориентация (1т)
- Ширина на белите полета горе и долу - 2 см, отляво - 2,5 смр отдясно - 1,5 см (2т)
- Номериране на страниците – в горната част (1т), вдясно (1т)
2. Да се форматират текстовете по следния начин:
- Шрифт "Arial Narrow" (1т), размер - 12 pt (1т)
- Заглавие: шрифт "Arial" (1т), размер – 20 pt (1т), Bold (1т), червен цвят (1т), жълт фон (1т), черна рамка (1т)
- Думата "Победителите" - размер 14 pt (1т), Bold (1т), Italic (1т)
- Седемте чудеса, изредени след думата "победителите" - списък с изброяване с червени квадратчета (2т), сив фон (1т), лява рамка (1т)
- Всички номерирани изречения – размер 14 pt (2т), Bold (2т), Italic (2т), Underline (2т), син цвят (2т)
- Източниците накрая на документа - Italic (1т), размер 13 pt (1т)
3. Да се форматират параграфите по следния начин:
- Двустранно подравняване (1т), отстъп на първия ред на параграфите – 1 cm (1т), единично разстояние между редовете и параграфите (1т)
- Заглавие – центрирано (1т)
4. Да се форматират картинките по следния начин:
- Размери 5 cm x 4 cm (2т), тънка пунктирана червена рамка (2т), сянка (2т)
- Текстът да се разположи около всички страни на картинките (2т)
5. Да се допълни документът по следния начин:
- Да се вмъкне по един празен ред пред номерираните редове (1т)
- Да се допише под източниците името и фамилията на ученика със същото форматиране (1т)
- Да се намерят в интернет и вмъкнат подходящи снимки за второто и третото чудо със същото форматиране като останалите (5 см х 4 см, тънка червена пунктирана линия, сянка, текстът да е разположен около всички страни на картинките) (4т)
6. Да се изпрати на пощата на учителя (ianka.ianeva@gmail.com) готовия документ (1т)
Общо: 52 т
(Заб.: Как трябва да изглежда крайният вариант е показан в документа Резултат)
Документ
Резултат
Оценяване:
0 - 12 т - Слаб 2
13 - 25 т - Среден 3
26 - 38 т - Добър 4
39 - 46 т - Мн. добър 5
47 - 52 т - Отличен 6