Вмъкване и форматиране на изображение - дом. раб.

Вмъкване и форматиране на изображение - дом. раб.

Домашна работа

Да се създаде документ в Word с най-малко една пълна страница, който съдържа информация за някоя страна (географски и сторически данни).
Изисквания към съдържанието:
1) Заглавие (името на страната) –шрифт „Times New Roman“, удебелено, размер – 18 pt, зелен цвят, центрирано
2) Основен текст – без хипервръзки, размер 14 pt, двустранно подравнен, отстъп на първия ред на параграф – 2 см.
3) Вмъкнато изображение на националния флаг на страната, разположено в горната лява част на основния текст, с размер на дължината 6 см, с рамка с дебелина 2 pt и зелен цвят
4) Вмъкнато изображение на географски или исторически обект в долната част на страницата, разположено в дясната част на текста, с приложен стил и ефект
5) Текст накрая на документа „Изготвил: ….“ с името на ученика, шрифт „Times New Roman“, размер 12 pt, наклонен, с дясно подравняване