Въведение в информационните технологии и компютърните системи - упражнение

Въведение в информационните технологии и компютърните системи - упражнение

1 зад. Решете кръстословицата

2 зад. Посочете вида на периферните устройства

3 зад. Избройте 6 професии, при които информационните дейности преобладават.

4 зад. Разгледайте пътната карта на България. Изберете вариант за пътуване на човек от Провадия до Бургас, като удовлетворите неговите изисквания:
а) пътуването да бъде най-кратко по времетраене;
б) пътуването да бъде най-евтино;
в) да се изминат най-малко километри;
г) пътуването да бъде възможно най-евтино, като пътникът мине през Старо Оряхово, където иска да посети свой приятел.
Какви източници на информация можем да използваме, за да помогнем на пътника?

5 зад. Избройте служби (организации), специализирани в събирането, съхраняването, преработката и/или разпространението на информация.

6 зад. Към коя от основните информационни дейности можем да причислим:
а) намирането на периметър на триъгълник по трите му страни;
б) получаване на писмо;
в) намиране ЕГН на ученик с най-висок успех в база от данни.

7 зад. Избройте технически средства, използвани за различните информационни дейности.

Информационен процес Технически средства
Събиране на информация
Съхраняване на информация
Преработка на информация
Разпространение на информация

8 зад. От кои информационни дейности се състои информационния процес „изпитване” от гледна точка на ученика?
а) събиране и разпространение;
б) обработване и разпространение;
в) събиране, съхраняване, преработване и разпространение;
г) събиране, преработване и разпространение.