Компютърна текстообработка - упражнение

Компютърна текстообработка - упражнение

Да се изтегли документът и да се форматират елементите му по описаните начини
1. Да се форматира документа по следния начин:

- Размер на листа - А4 (1т), портретна ориентация (1т)
- Ширина на белите полета от всички страни на страницата – 1,5 cm (2т)
- Номериране на страниците – в долната част (1т), центрирано(1т)
2. Да се форматират текстовете по следния начин:
- Шрифт "Arial Narrow" (1т), размер - 12 pt (1т)
- Заглавие: шрифт "Arial" (1т), размер – 16 pt (1т), Bold (1т), зелен цвят (1т)
- Всички номерирани изречения във втората половина на доклада – Bold (2т), Italic (2т)
- Източниците накрая на документа - Italic (1т)
3. Да се форматират параграфите по следния начин:
- Двустранно подравняване (1т), отстъп на първия ред на параграфите – 1,5 cm (1т), единично разстояние между редовете (1т)
- Заглавие – центрирано (1т)
4. Да се форматират картинките по следния начин:
- Размери 6 cm x 4 cm (2т), тънка зелена рамка (2т), сянка (2т)
- Текстът да се разположи около всички страни на картинките (2т)
5. Да се изпрати на пощата на учителя готовия документ (1т)
Общо: 30 т
(Заб.: Как трябва да изглежда крайният вариант е показан в документа Резултат)
Документ
Резултат
Оценяване:
0 - 5 т - Слаб 2
6 - 13 т - Среден 3
14 - 19 т - Добър 4
20 - 26 т - Мн. добър 5
27 - 30 т - Отличен 6