Операционни системи с графичен потребителски интерфейс - 2

Операционни системи с графичен потребителски интерфейс - 2

2) ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФАЙЛОВА СТРУКТУРА

1. Работа с обекти в прозорец.
а) Изглед в прозорец;
Изгледът на прозореца показва иконите по определен, удобен за потребителя начин. Възможни изгледи саThumbnails (умалени картинки), List (списък), Details (с детайлна информация), Icons (големи икони), Tile(икона с името, размера и типа на обекта).
Изгледът се променя:
- От меню View;
- От бутона View в лентата със стандартни бутони;
- От контекстното меню на прозореца (1 х ДБМ на празно място в прозореца)
б) Подреждане на обектите в прозорец;
Подреждането на обектите става по критерий. Някои от критериите са: име (Name), тип (Type), размер (Size), дата на създаване или последна промяна (Modified).
Критериите се избират:
- От View -> Arrange Icons By
- От контекстното меню на прозореца -> Arrange Icons By
в) Групиране на обекти в прозорец;
Понякога се налага едновременно да бъдат избрани няколко обекта, за да се извърши едно и също действие с тях. Деизбирането става със щракване на празно място.
- Избиране на съседно разположени обекти в прозорец - ляво влачене до обхващане на обектите;
- Избиране на последователно разположени обекти в прозорец - щраква се в първия обект от последователността и Shift + 1 х ЛБМ в последния обект от последователността;
- Избиране на несъседно разположени обекти в прозорец - 1 х ЛБМ върху всеки обект за избиране;
- Избиране на всички обекти - Edit -> Select All или Ctrl + A
- Изключващ изор - избират се обектите за изключване и Edit -> Invert Selection
2. Създаване на папка.
1) Избира се командата New Folder от:
- лентата с инструменти Explorer
- File -> New -> Folder
- 1 х ДБМ на празно мяст в прозореца -> New -> Folder
2) Пише се името й (не повече от 255 символа, символите ? , . * / \ не могат да се използват)
3) 1 х ЛБМ или Enter
3. Преименуване на папка.
1) Избира се команда Rename от:
- лентата с инструменти Explorer
- File -> Rename
- 2 х ЛБМ върху името на обекта
- 1 х ДБМ върху обект -> Rename
2) Пише се името
3) 1 х ЛБМ или Enter
4. Местене и копиране на обекти.
Местенето представлява "изрязване" на даден обект от една папка и поставянето му в друга.
При копирането се създава образ на даден обект във временната памет на компютъра, наречена буфер (клипборд) и този образ се поставя в друга папка. По този начин обектът ще остане на оригиналното си място, но ще го има и в другата папка.
Местенето/копирането на даден обект/обекти става най-често като:
1) отваря се папката-източник
2) избира се обекта в прозореца на папката
3) задава се командата Cut/Copy в папката-източник
4) отваря се папка-приемник
5) задава се команда Paste в прозореца на папката-приемник
Избирането на командите Cut, Copy и Paste може да стане по различни начини:
- от меню Edit;
- от лентата с инструменти Explorer;
- от контекстното меню;
- от стандартната лента с бутони;
Местенето (копирането) може да стане и ако от меню Edit се избере Move To Folder (Copy To Folder) и от прозореца с дървото на папките се избира папка-приемник.
5. Изтриване.
а) Изтриване на обекти;
Както вече споменахме, можем да изтриваме обекти, след като бъдат избрани, по няколко начина - чрез клавиша Delete, чрез командата Delete в панела с инструменти Explorer или в контекстното меню, чрез File -> Delete, чрез влачене до коша за боклук.
б) Възстановяване на изтрити обекти;
Отваря се коша за боклук и в прозореца са избира обект/обекти за възстановяване. От контекстното меню на обекта се избира:
- Restore - възстановяване на обекта в папката, която го е съдържала преди изтриването;
- Cut - преместване на обекта в друга папка;
- Delete - изтриване на обекта
- Properties - свойства на изтрития обект - кога е създаден, кога е изтрит, папката, от която е изтрит и т. н.
Командата Restore може да се избере и от лентата с инструменти Explorer.
в) Изтриване на обекти от коша за боклук.
Така изтрити, обектите не могат повече да бъдат възстановени.
- Изтриване на избран обект/обекти от коша за боклук
Това може да стане по познатите начини за изтриване на обект/обекти в папка
- Изтриване на всички обекти от коша за боклук
Когато прозорецът на коша за боклук е отворен се избира Empty Recycle Bin от лентата с инструменти Explorer или от меню File
Когато прозорецът на коша за боклук е затворен се избира Empty Recycle Bin от контекстното меню.