Тема №1: Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление

Тема №1: Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление

1. Таблици и бази от данни.
Хората в своето ежедневие използват различна информация. Съхраняването на голяма по обем и неподредена информация създава проблеми при работа с нея. За да може лесно да се работи с тази информация, тя трябва да бъде структурирана по определен начин, така че да е удобно да се намира определена информация бързо, да се въвежда, редактира, изтрива, подрежда и обработва информацията лесно.
Понякога за тази цел може да се използват електронните таблици, но те не винаги са удобни, защото понякога се налага използването на повече от една таблица, а при често редактиране, трябва да се нопровят съответните корекции и в другите таблици. Ето защо се предпочита изграждането на структура, наречена база от данни, което се прави със специализиран за това софтуер.

База от данни (БД) – съвкупност от данни, съхранени и организирани по определен начин, така че да могат да бъдат ефективно обработвани с компютър.

Данните в БД се съхраняват във вид на файлове, в които информацията е разделена на записи, всеки от които се състои от едно или повече полета. Данните в БД са независими от приложенията и това ги прави универсални за използване от различни програми.

2. Примери за БД.
Системи за резервация, за управление на личния състав ва фирма или учреждение, за библиотечна информация, за банкова информация, за седмичната програма в кината и др.
3. Характеристики на БД.
- Съдържа данни, достъпни и от други приложения;
- Структурирана е по подходящ начин;
- Има минимален излишък на данни;
- Осигуряване на сигурност на данните.
4. Системи за управление на БД.

Система за управление на база от данни (СУБД) – софтуер, който се грижи за създаването, поддържането и експлоатацията на БД.

СУБД осигуряват взаимната независимост на данните и приложните програми и централизирането на данните=