Критерии за оценяване на проект по ИТ - 9 клас

Критерии за оценяване на проект по ИТ - 9 клас

Основни показатели при оценяване и максимален брой точки по тях:
1) Зададен формат на листа А4 - 2 т
2) Зададен ляв отстъп – с 1 см по-голям от десния отстъп - 2 т
3) Съдържа поне две страници - 5 т
4) Равномерно разпределени текст, картинки, други обекти - 5 т
5) Липса на празни и неусвоени масти от страниците - 5 т
6) Съдържанието на текста да е смислено, тематично ориентирано и правилно записано - 10 т
7) Спазване на правилата за компютърен набор на текст - 5 т
8) Основната част от текста е с размер 12 pt и серифен шрифт - 5 т
9) Прилагане на разнообразно и подходящо форматиране на текст - 5 т
10) Основната част от параграфите е с двустранно подравняване, отстъп на първия ред и единично разстояние между редовете - 5 т
11) Прилагане на разнообразно и подходящо форматиране на параграфи - 5 т
12) Номериране на страниците - 3 т
13) Вмъкнат и подходящо форматиран списък с изброяване или номериране - 5 т
14) Вмъкват и подходящо форматиран художествен текст /Word Art/ - 5 т
15) Вмъкване на изображение, създадено с програма за компютърна графика с използването на разнообразни инструменти - 1 т
16) Използване на разнообразни инструменти при създаване на графичното изображение - 4 т
17) Прилагане на цветове, обработване на графично изображение, допълнително оформяне на елементи - 4 т
20) Вмъкната подходяща ЕТ по темата, създадена с Excel (чрез Insert -> Object) - 2 т
18) Подходящо форматиране на ЕТ - 3 т
19) Вмъкната поне две подходящо подбрани формули, съдържащи функциите IF, SUMIF, COUNTIF, VLOOKUP, INDEX или MATCH - 6 т
20) Баланс между текстови и графични обекти - 5 т
21) Поставени източници на информация на подходящо място - 5 т
22) Ефективна работа през часовете по проекта и работа в екип - 10 т

Оценяване:
< = 26 т – Слаб 2
27 – 52 т – Среден 3
53 – 78 т – Добър 4
79 – 94 т – Мн. добър 5
95 – 107 т – Отличен 6