Проект - ИТ - 9 клас

Проект - ИТ - 9 клас

Да се създаде документ в Word от най-малко две страници на произволно избрана тема със следните изисквания:

ТЕХНИЧЕСКИ
- Формат на листа А4;
- Ляв отстъп – с 1 см по-голям от десния отстъп;
- Разнообразно форматиране на текст, като основната част от текста е с размер 12 pt и серифен шрифт;
- Разнообразно форматиране на параграфи, като основната част е с двустранно подравняване, отстъп на първия ред и единично разстояние между редовете;
- Номериране на страниците;
- Вмъкване и форматиране на списък с изброяване или номериране;
- Вмъкване и форматиране на художествен текст /Word Art/;
- Вмъкване на изображение, създадено с програма за компютърна графика с използването на разнообразни инструменти;
- Вмъкване и форматиране на ЕТ, създадена с Excel (чрез Insert -> Object), която да съдържа поне две формули, съдържащи функциите IF, SUMIF, COUNTIF, VLOOKUP, INDEX или MATCH;
- Осигуряване на баланс между текстови и графични обекти.

ЕТИЧНИ И ГРАМАТИЧЕСКИ
- Проектите да бъдат написани на български език при спазване на правописните правила;
- Да се спазват правилата за компютърен набор на текст;
- Да се цитират използваните източници, ако има такива (вестници, списания, книги, учебници, уеб страници...).

ЗАБЕЛЕЖКА
- Проектът да бъде предаден на диск/дискета/флашка или изпратен на e-mail до 22 юни 2015 г.