Описание на циклични алгоритми - упражнение 2

Описание на циклични алгоритми - упражнение 2

Зад. 1. Да се състави програма за извеждане на делителите на въведено естествено число.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int i,n;
   do
   {
     cout << "n=";
     cin >> n;
   }
   while (n<=0);
   for (i=1; i<=n; i++)
   if (n%i==0) cout << i << endl;
   system ("pause");
   return 0;
}

Зад. 2. Да се състави програма за проверка дали въведено двуцифрено естествено число е просто. (Прости числа са естествените числа, които се делят само на 1 и себе си).

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int i,n;
   bool flag;
   do
   {
     cout << "n=";
     cin >> n;
   }
   while ((n<10)||(n>=100));
   flag = 1;
   for (i=2; i      if (n%i==0)
     {
       flag = 0;
       break;
     }
   if (flag == 0)
   {
     cout << "Chislotot ne e prosto" << endl;
   }
   else
   {
     cout << "Chislotot e prosto" << endl;
   }
   system ("pause");
   return 0;
}

Зад. 3. Да се състави програма за извеждане на малките букви от латинската азбука заедно с техните кодове в колона.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   short i;
   cout << "ASCII kodove na malkite latinski bukvi:" << endl;
   for (i = (int)'a'; i <= (int)'z'; i++)
   {
     cout << (char)i << " " << i << endl;
   }
   system("pause");
   return 0;
}

Зад. 4. Да се състави програма за обратно извеждане на цифрите на въведено петцифрено естествено число.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   short m, i;
   int n;
   do
   {
     cout << "Vyvedete petcifreno chislo: ";
     cin >> n;
   } while ((n<10000)||(n>=100000));
   n *= 10;
   for (i=1; i<=5; i++)
   {
     n /= 10;
     m = n%10;
     cout << m;
   }
   cout << endl;
   system("pause");
   return 0;
}

Зад. 5. Да се състави програма за извеждане на следният триъгълник от числа:
12345678910
  2345678910
    345678910
      45678910
        5678910
          678910
            78910
              8910
                910
                  10

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   short i,j;
   for (i = 1; i <= 10; i++)
   {
     for (j=1;j<=i-1;j++) cout << " ";
     for (j=i;j<=10;j++) cout << j;
     cout << endl;
   }
   system("pause");
   return 0;
}